Острожецька громада
Рівненська область, Дубенський район

про конкурс на посаду директора закладу загальної середньої освіти Острожецької сільської ради

Додаток до рішення

сесії сільської ради

від 10.06.2019р.

943-25/2019

 

 ПОЛОЖЕННЯ 
про конкурс на посаду директора закладу загальної середньої освіти Острожецької сільської ради

 

 1. Це Положення визначає загальні засади проведення конкурсу на посаду директора закладу загальної середньої освіти Острожецької сільської ради.
 2. Директором закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою та має вищу освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, високі моральні якості та стан здоров’я, що дозволяє виконувати професійні обов’язки.
 3.  Директор закладу загальної середньої освіти:
 •  призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки - для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше) на підставі рішення конкурсної комісії;
 • одна і та сама особа не може бути директором відповідного закладу загальної середньої освіти більше ніж два строки підряд (до першого строку включається дворічний строк перебування на посаді директора закладу загальної середньої освіти, призначеного вперше);
 • після закінчення другого строку перебування на посаді особа має право брати участь у конкурсі на заміщення вакансії директора в іншому закладі загальної середньої освіти або продовжити роботу в тому самому закладі на іншій посаді.
 1.  Призначення директорів закладів загальної середньої освіти здійснюється за результатами конкурсного відбору, що проводиться відповідно до цього Положення, шляхом укладення контракту на термін, що визначений чинним законодавством .
 2.  Конкурс складається з таких етапів:

1) прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

4) перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

5) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

6) ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;

7) проведення конкурсного відбору;

8) визначення переможця конкурсу;

9) оприлюднення результатів конкурсу.

6. Рішення про проведення конкурсу на директора закладу загальної середньої освіти приймає Острожецька сільська рада або уповноважений нею орган (посадова особа) (далі - засновник) підставою є:

- утворення нового закладу загальної середньої освіти;

- не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору (контракту), укладеного з директором закладу загальної середньої освіти;

- наявність вакантної посади директора закладу загальної середньої освіти;

- упродовж десяти робочих днів з дня дострокового припинення (прийняття рішення про дострокове припинення) договору, укладеного з директором відповідного закладу загальної середньої освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.

7. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на веб-сайті засновника та веб-сайті закладу загальної середньої освіти (у разі його наявності) наступного робочого дня з дня прийняття рішення про проведення конкурсу та має містити:

-  найменування і місцезнаходження закладу;

-  найменування посади та умови оплати праці;

- кваліфікаційні вимоги до директора закладу загальної середньої освіти відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту»;

-  вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі;

-  дату та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість;

- прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі.

 1. Для проведення конкурсу засновник затверджує персональний склад конкурсної комісії з рівною кількістю представників кожної із сторін, визначених Законом України «Про загальну середню освіту».
  1. В склад комісії можуть входити у рівній кількості  представники від:
 • засновника (засновників) - Острожецької сільської ради (депутатів, виконавчого комітету та адміністрації сільської ради);
 • трудового колективу закладу загальної середньої освіти, як від педагогів так і від обслуговуючого персоналу (у випадку із опорним закладом або закладом із філіями – два представники від опорного закладу (по представнику від педагогів та від обслуговуючого персоналу) та по одному представнику від філій) делеговані педагогічною радою закладу загальної середньої освіти;
 •  громадського об’єднання батьків учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти, батьківського комітету закладу або інших органів батьківського самоврядування за наявності (представник батьківського самоврядування опорного закладу та батьківського самоврядування із філій);
 •  громадського об’єднання директорів закладів загальної середньої освіти відповідної адміністративно-територіальної одиниці або директори закладів освіти громади (Директори закладів загальної середньої освіти Острожецької сільської ради);
 • До участі у роботі комісії з правом дорадчого голосу можуть залучатися представники громадських об’єднань та експерти у сфері загальної середньої освіти (За згодою можуть залучатися, як експерти: представник від Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та управління освіти і науки Рівненської ОДА).
 • До складу конкурсної комісії входить – голова, заступник голови, секретар і члени комісії. 

Організацію роботи конкурсної комісії здійснює секретар, який готує матеріали засідань, запрошує всіх членів конкурсної комісії для участі у її роботі письмово на електронну адресу або за телефоном (з фіксацією дати і часу повідомлення).

       Засідання комісії проводить голова, за його відсутності заступник голови.

8.2.  Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

 • є недієздатною або дієздатність якої обмежена;

-      має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

 • є близькою особою учасника конкурсу або особою, яка може мати конфлікт інтересів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

8.3. Загальна чисельність членів конкурсної комісії становить від 6 до 16 осіб.

8.4. Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її затвердженого складу. Конкурсна комісія приймає рішення більшістю від її затвердженого складу. Кожен член конкурсної комісії має один голос та голосує особисто. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії. Спосіб голосування визначається рішенням комісії.

Для проведення кожного наступного конкурсу створюється нова конкурсна комісія. При повторному оголошенні конкурсу повноваження комісії зберігаються.

8.5. Рішення конкурсної комісії оформлюються протоколами, які підписуються усіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюються на веб-сайті засновника впродовж одного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.

Додаток №1.

8.6. Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості. Не допускається будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу, зокрема з боку засновника, його представників.

9.  Для участі у конкурсі подають такі документи:

- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Додаток №2,3;

- автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

- копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

- довідку про відсутність судимості (на день подання документів);

- мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Визначені у цьому пункті документи подають особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії (через уповноважену особу) у визначений в оголошенні строк, що може становити від 20 до 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

10. Упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:

- перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам;

- приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання;

- оприлюднює на веб-сайті засновника перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі (далі - кандидати).

11. Засновник зобов’язаний організувати та забезпечити ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування не пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

12. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

1) тестової перевірки знань у письмовій формі, перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту»«Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р.

Додаток №4

2) перевірки знань шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання та професійних компетентностей. Додаток №5;

3)  публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

13.Іспит складається з двох етапів:

1) Тестова перевірка знань -  30 питань (визначені комісією відповідно до пункту 12 Положення), ситуативне завдання із 4 питаннями до нього ( визначені комісією). Загальний час для проведення іспиту повинен становити не більш, як 1 година 20 хвилин.

Варіанти відповідей на тестові питання оприлюдненню не підлягають.

Під час проведення тестування його учасникам забороняється користуватися додатковими електронними приладами (крім випадків, коли використання додаткових електронних приладів становить розумне пристосування), підручниками, навчальними посібниками, іншими матеріалами, а також спілкуватись один з одним. У разі порушення зазначених вимог кандидат відсторонюється від подальшого проходження конкурсу, про що складається відповідний акт, який підписується присутніми членами конкурсної комісії.

Секретар перед початком тестування видає кожному кандидату конверт з бланком за формою для заповнення кандидатом своїх персональних даних. Після чого кандидат обирає собі тестове завдання.

       Варіанти тестових завдань заздалегідь пакуються в конверт та пропонуються кандидатові на його вибір, пакети відкривається в присутності членів конкурсної комісії.

       Ключі правильних відповідей пакуються в інший конверт та передаються  членам конкурсної комісії перед перевіркою тестових завдань.

       Після закінчення часу, відведеного на складення тестування, кандидат пакує в один конверт бланк з відповідями, а у другий - заповнений бланк з персональними даними та повертає обидва конверти секретареві.

       Секретар присвоює однаковий номер для конвертів з відповідями на тестові питання та із заповненим бланком персональних даних кандидата.

       Виставлення секретарем номера конвертів здійснюється за відсутності кандидата у приміщенні, в якому проходило тестування та не озвучується членам конкурсної комісії.

       Після отримання від усіх кандидатів конвертів секретар передає конверти з відповідями на тестові питання членам конкурсної комісії для визначення результатів тестування, а конверти з персональними даними кандидатів залишаються у нього

      Кожне питання тесту повинно передбачати чотири варіанти відповіді, один з яких є правильним та оцінюється в один бал.

     Результат перевірки знань та професійних компетентностей щодо вирішення ситуаційних завдань оцінюється у 2 бали за такою системою:

 • 2 бали виставляються кандидатам, які в повному обсязі розкрили суть питання;
 • 1 бал виставляється кандидатам, які розкрили питання фрагментарно;

-      0 балів виставляється кандидатам, які не відповіли на жодне питання;

Бали учасника заносяться до відомості, якщо учасник конкурсу не набирає 50% (17 балів) на першому етапі конкурсу до наступного етапу не допускається

Додаток №6,7.

2) Публічна та відкрита презентація перспективного плану кандидата проходить за наступним регламентом:

- виступ кандидата – до 20 хв.;

- запитання та обговорення –  до 20 хв.

Оцінювання проводиться за чотирма критеріями:

 • ступінь володіння змістом презентованого перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти;
 • культура мовлення й поводження в дискусії;
 • повнота й адекватність відповідей на питання;

-      продемонстрований рівень спеціальних психолого-педагогічних знань.          

Результат представлення презентації оцінюється у 2 бали за такою системою:

 • 2 бали виставляється кандидату за повне розкриття питання перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти та всі повні, вичерпні відповіді на питання;
 • 1 бал за часткове розкриття перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти та половину вичерпних відповідей на поставлені питання;

- 0 балів за нерозкриту перспективу розвитку закладу загальної середньої освіти та відсутність повних, вичерпних відповідей на питання. 

    Презентація проводиться з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей вимогам до професійної компетентності кандидата та до відповідних посадових обов’язків.

Під час презентації не ставляться запитання щодо політичних поглядів, релігії, етнічного походження, матеріального становища, соціального походження або питання, які можуть бути розцінені як дискримінаційні.

Перелік питань до презентації та компетенцій кандидата  визначається конкурсною комісією згідно з умовами проведення конкурсу заздалегідь.

Визначення результатів презентації здійснюється кожним членом Комісії індивідуально та фіксується у відомості про результати презентації. Додаток № 8.

14.  Визначення остаточних результатів конкурсу здійснюється у балах, які визначаються, як сума балів за тестові завдання та середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок.

15.  Підсумковий рейтинг кандидатів визначається шляхом додавання балів за кожен етап конкурсу, проставлених членами конкурсної комісії у зведеній відомості за іспит на знання законодавства, вирішення ситуаційного завдання та презентацію перспективного плану  Додаток №9.

16.  Сума таких оцінок є підсумковим рейтингом кандидата за допомогою якого визначається переможець конкурсу Додаток №10.

17.   Перелік питань та форма перевірки знання законодавства (письмове чи комп’ютерне тестування), зразок ситуаційного завдання та критерії оцінювання тестувань і завдань оприлюднюються на веб-сайті засновника. Конкурсною комісією визначаються тестові питання із переліку та ситуаційне завдання за аналогією до оприлюдненого.

18.  Засновник зобов’язаний забезпечити відеофіксацію та за можливості відеотрансляцію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на своєму веб-сайті відеозапису впродовж одного робочого дня з дня його проведення.

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

19.  Конкурсна комісія упродовж двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся, та оприлюднює результати конкурсу на веб-сайті засновника.

20.   Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:

- відсутні заяви про участь у конкурсі;

- до участі у конкурсі не допущено жодного кандидата;

- жодного з кандидатів не визначено переможцем конкурсу.

У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурс.

21. Протягом трьох робочих днів з дня визначення переможця конкурсу засновник призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір.

22. Всі інші неврегульовані або не визначені даним Положенням питання вирішуються колегіально на засіданні конкурсної комісії.

 

 

Сільський голова                                                                                                Т.Гордійчук

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь