Острожецька громада
Рівненська область, Дубенський район

Перелік питань для тестування

Додаток №4

до Положення про конкурс

на посаду директора закладу

загальної середньої освіти

Острожецької сільської ради

 

Перелік питань  для  тестування  з метою визначення рівня знань законодавства у сфері освіти кандидатів на посаду директора закладу загальної середньої освіти

І. Питання на знання Закону України «Про освіту».

1. Що є метою освіти відповідно до Закону України «Про освіту»?

2. Що включає право на освіту?

3. За рахунок чого забезпечується право на безоплатну освіту для здобувачів дошкільної та повної загальної середньої освіти?

4. За рахунок чого забезпечується право на безоплатну освіту для здобувачів позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та післядипломної освіти?

5. Яка мова освітнього процесу в закладах освіти?

6. Що гарантується особам, які належать до національних меншин України?

7. Що забезпечується особам з порушенням слуху?

8. Що створюються особам, які належать до корінних народів, національних меншин України, іноземцям та особам без громадянства?

9. Шляхом чого особа реалізує своє право на освіту впродовж життя?

10. Що є  формальною освітою?

11. Що є  неформальною освітою?

12. Що є  інформальною освітою (самоосвітою)?

13. Що є основними формами здобуття освіти?

14. Хто затверджує положення про форми здобуття освіти?

15. Що є невід’ємними складниками системи освіти?

16. Що є метою дошкільної освіти?

17. Чим обов’язково охоплюються діти старшого дошкільного віку?

18. Що є метою повної загальної середньої освіти?

19. Скільки рівнів має повна загальна середня освіта?

20. Як правило зі скільки років здобувається початкова освіта?

21. За чим може організовуватися  на рівнях початкової та базової середньої освіти освітній процес?

22. Скільки спрямувань передбачає здобуття профільної середньої освіти?

23. Шляхом чого оцінюються результати навчання здобувачів освіти на кожному рівні повної загальної середньої освіти?

 

24. З якою метою здійснюється державна підсумкова атестація здобувачів початкової освіти?

25. Що створюють для забезпечення територіальної доступності повної загальної середньої освіти органи місцевого самоврядування?

26. В якому закладі освіти кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту?

27. Що є освітнім округом?

28. Ким затверджується положення про освітній округ і опорний заклад освіти?

29. Що є метою позашкільної освіти?

30. Ким забезпечується здобуття позашкільної освіти?

31. Що є метою професійної (професійно-технічної) освіти?

32. На основі чого здобувається професійна (професійно-технічна) освіта?

33. Що є метою вищої освіти?

34. На основі чого здобувається вища освіта?

35. На що спрямована освіта дорослих?

36. Що забезпечує держава для роботи з особами з особливими освітніми потребами на всіх рівнях освіти?

37. За який рахунок здійснюється навчання та виховання осіб з особливими освітніми потребами?

38. Що за потреби утворюють заклади освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами?

39. Які послуги надаються особам з особливими освітніми потребами?

40. Що є психолого-педагогічним супроводом?

41. В рамках якої освіти може здобуватися спеціалізована освіта?

42. В якому порядку затверджуються положення про заклади спеціалізованої мистецької освіти?

43. Ким розробляються освітні програми з відповідного виду спорту?

44. На скількох рівнях здобувається освіта наукового спрямування?

45. В якому випадку юридична особа має статус закладу освіти?

46.   В якому випадку освітня діяльність вважається основним видом діяльності?

47. З яким статусом може діяти заклад освіти як суб’єкт господарювання?

48. Що визначаються засновником і зазначаються в установчих документах закладу освіти?

49. Які права і обов’язки мають заклади освіти всіх форм власності у провадженні освітньої діяльності відповідно до законодавства?

50. Яку автономію гарантує закладів освіти держава?

51. Чим визначається система управління закладами освіти?

52. Ким здійснюється управління закладом освіти в межах повноважень, визначених законами та установчими документами цього закладу?

53. Що має право створювати засновник?

54. За що несе відповідальність керівник закладу освіти?

55. Ким є керівник закладу освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами?

 

56. З числа яких претендентів призначається керівник закладу освіти?

          57.  Чим визначаються додаткові кваліфікаційні вимоги до керівника та порядок його обрання (призначення)?

58. Які з перелічених повноважень здійснює керівник закладу освіти?

59. Що є основним колегіальним органом управління закладу освіти?

60. Що є громадським самоврядування в закладі освіти?

61. Що є вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти?

62. Чим визначаються повноваження, відповідальність, засади формування та діяльності органів громадського самоврядування?

63. Ким створюється наглядова (піклувальна) рада закладу освіти?

64. Чому сприяє наглядова (піклувальна) рада закладу освіти?

65. З правом кого голосу мають право брати участь у роботі колегіальних органів закладу освіти члени наглядової (піклувальної) ради закладу освіти?

66. Хто не може входити до складу наглядової (піклувальної) ради закладу освіти?

67. Які ресурси з інформацією формують заклади освіти?

68. Що зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники?

69. Чим визначається перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти?

70. Який характер мають державні та комунальні заклади освіти відокремлені від церкви (релігійних організацій)?

71. Що мають право визначати приватні заклади освіти, зокрема засновані релігійними організаціями?

72. Хто не мають права втручатися в освітню діяльність закладів освіти?

73. Що забороняється створювати у закладах освіти?

74. Хто не може бути обмежений у праві на здобуття освіти в державних і комунальних закладах освіти за їх належність або неналежність до релігійних організацій чи політичних партій (об’єднань)?

75. Що визначає стандарт освіти?

76. Відповідно до чого розробляються стандарти освіти?

77. Що є основою для розроблення освітньої програми?

78. Які освітні компоненти повинні передбачати освітні програми?

79. Який складник можуть мати освітні програми?

80. Постійно діючим колегіальним органом, уповноваженим на реалізацію державної політики у сфері кваліфікацій є…

81. Коли отримують відповідний документ про освіту?

82. Ким видаються документи про освіту?

83. До якого реєстру вноситься інформація про видані документи про середню, професійну (професійно-технічну), фахову передвищу та вищу освіту?

84. Що є метою розбудови та функціонування системи забезпечення якості освіти в Україні?

85. Що є академічною доброчесністю?

 

86. Процедурою визнання спроможності юридичної або фізичної особи надавати освітні послуги на певному рівні освіти відповідно до ліцензійних умов є….

87. Ким видається ліцензія для закладів дошкільної та загальної середньої освіти для провадження освітньої діяльності?

88. Якою є акредитація освітньої програми?

89. Що є метою проведення інституційного аудиту?

90. В якому порядку проводиться інституційний аудит?

91. Оцінюванням результатів навчання, здобутих особою на певному рівні освіти, що проводиться спеціально уповноваженою державою установою (організацією) є….

92. На яких принципах здійснюється зовнішнє незалежне оцінювання?

93. За які кошти здійснюється зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання?

94. Який може бути моніторинг якості освіти?

95. Ким проводиться внутрішній моніторинг?

96. З якою метою здійснюється громадська акредитація закладу освіти?

97. На скільки років засвідчуються відповідним сертифікатом успішні результати громадської акредитації закладу освіти?

98. Що є системою заходів, спрямованих на всебічне та комплексне оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників?

99. Якою може бути атестація педагогічних працівників?

100. Ким визначається перелік категорій і педагогічних звань педагогічних працівників?

101. Підставою для чого може бути рішення атестаційної комісії?

102. За чиєю ініціативою відбувається сертифікація педагогічного працівника?

103. На яке оцінювання результатів навчання мають право здобувачі освіти?

104. На відзначення чого мають право здобувачі освіти?

105. Що зобов’язані поважати здобувачі освіти?

106. На яку відпустку мають право педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники?

107. На які умови праці мають право педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники?

108. Що зобов’язані постійно підвищувати педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники?

109. Що зобов’язані виховувати у здобувачів освіти педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники?

110. В яких випадках передбачене відволікання педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників від виконання професійних обов’язків?

111. Що є першоосновою розвитку дитини як особистості?

112. Яку допомогу надає держава батькам здобувачів освіти?

113. Чим забезпечуються особи, які здобувають повну загальну середню освіту в закладах освіти не за місцем проживання, на період навчання?

 

114. Який проїзд учнів, вихованців, студентів та педагогічних працівників до місця навчання і додому забезпечують органи місцевого самоврядування?

115. Кого органи державної влади та органи місцевого самоврядування, у підпорядкуванні яких перебувають державні і комунальні заклади освіти, забезпечують безоплатним гарячим харчуванням?

116. За що можуть бути нагороджені державними нагородами, представлені до присудження державних премій України, відзначені знаками, грамотами, іншими видами морального та матеріального заохочення педагогічні та науково-педагогічні працівники?

117. Яку освітню та/або професійну кваліфікацію повинні мати особи, які приймаються на посади педагогічних працівників?

118. Що включає робочий час педагогічного працівника?

119. Чим встановлюються норми педагогічного (навчального) навантаження педагогічних (науково-педагогічних) працівників на одну ставку?

120. Що є громадським наглядом (контролем) у системі освіти, що здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю)?

121. З якою метою діє освітній омбудсмен?

122. Які складові Єдиної державної електронної бази з питань освіти є обов’язковими?

123. Хто здійснює психологічне забезпечення освітнього процесу в закладах освіти?

124. Ким затверджується перелік платних освітніх та інших послуг, які мають право надавати державні та комунальні заклади освіти?

125. Яким шляхом держава може сприяти розвитку дошкільної та позашкільної освіти?

 

ІІ. Питання на знання Закону України «Про загальну середню освіту».

1. Які засади функціонування і розвитку системи загальної середньої освіти, що сприяє вільному розвитку людської особистості, формує цінності правового демократичного суспільства в Україні визначає Закон України «Про загальну середню освіту»?

2. Що з переліченого є основними завданнями законодавства України про загальну середню освіту?

3. Що є загальною середньою освітою?

4. Обов’язковою складовою якої освіти є загальна середня освіта?

5. Що становить систему загальної середньої освіти?

6. Виховання в учнів (вихованців) поваги до чого є завданням загальної середньої освіти?

7.  Що забезпечується громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, особливостей інтелектуального, соціального і фізичного розвитку особистості, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак?

https://docs.google.com/document/d/1VSdJAOgTJd-u4TBeMKapyCoj1_jJAche0E7dPCI9l8k/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/document/d/1VSdJAOgTJd-u4TBeMKapyCoj1_jJAche0E7dPCI9l8k/edit?usp=sharing

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь