Острожецька громада
Рівненська область, Дубенський район

Матеріали засідання №4 методичного об’єднання вчителів художньо-естетичного та технологічного циклів

Дата: 07.04.2023 09:43
Кількість переглядів: 108

Виступ на тему «Використання методу індивідуальних  та колективних проектів на уроках образотворчого мистецтва»

                             Циганюк Л.А. вчитель образотворчого мистецтва, технологій

                                            Уїздецький ліцей

     Метод проектів є одним із провідних засобів перетворення школи навчання на школу життя, оволодіння учнями навичками планування власної діяльності, навичками вибору способів та шляхів її здійснення, формування та актуалізації життєвого досвіду учнів.

     Дені Дідро колись сказав: «Країна, в якій усіх дітей навчатимуть малюванню, подібно письму, незабаром стане попереду всіх інших».

     Проект – це задум, план про образ передбачуваного; сукупність документів, необхідних для його створення.

     Метою методу проектів  на уроках образотворчого мистецтва є створення умов, за яких учні самостійно й охоче отримують знання з різних джерел, вчаться користуватися ними (знаннями) для розв'язання нових пізнавальних і практичних завдань; удосконалюють комунікативні вміння, працюючи в різних групах; розвивають дослідницькі вміння та аналітичне мислення. Виконання проекту передбачає зв'язок з реальним життям, незвичайність форми і самостійність виготовлення, створення матеріалів, що по суті є різними формами документування: анотація, рецензія, анкета, таблиця, опис, фото-, аудіо- або відеозвіт, колаж, комікс, сценарій, щоденник, журнал, довідник, резюме, каталог, брошура, альбом, словник, стаття, стінгазета, виставка. Матеріал може подаватися в різних формах: дискусія, огляд, виставка, демонстрування, обговорення, рольова гра, диспут, повідомлення, доповідь, конференція, репортаж, драматизація.

   Під час використання проектного методу на уроках образотворчого мистецтва всі учасники розв'язують цілу низку різнорівневих дидактичних, виховних і розвивальних завдань. Це сприяє розвитку пізнавальних навичок учнів, формуванню вміння самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі тощо.

   Таким чином, основними вимогами до використання методу проектів на уроках образотворчого мистецтва є: наявність значущої у дослідницькому, творчому плані проблеми (завдання), розв'язання якої потребує інтегрованих знань, дослідницького пошуку; практична, теоретична, пізнавальна значущість передбачуваних результатів; самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність учнів; структурування змістової частини проекту (із зазначенням поетапних результатів); використання дослідницьких методів: визначення проблеми досліджуваних завдань, що випливають з неї, висунення гіпотези їх розв'язання, обговорення методів дослідження; обговорення способів оформлення кінцевих результатів (презентації, захисту, творчих звітів); збір, систематизація та аналіз отриманих даних; підбиття підсумків, оформлення результатів, їх презентація; висновки, висунення нових проблем дослідження.

    Результати проектів повинні бути матеріальними, тобто відповідно оформленими – виставка робіт, альбом, макет тощо.

    Проектна робота дуже перспективна, оскільки в ній кожен з учасників не втрачає свого статусу актив­ної діючої особистості, намагається зайняти в групі позицію, що відповідає його можливостям: знанням, умінням, здібностям, мисленню тощо. Це позначаєть­ся на загальному формуванні індивідуального стилю дитини. Працюючи над проектом, учні спілкуються, співпрацюють і допомагають один одному в процесі навчання, розвивають соціальні, розумові та комуні­кативні навички, особливе значення має творче нестереотипне мислення і бачення учнів, їхня активність, самостійність, захопленість.

    За домінуючим видом діяльності можна виокремити основні типи художніх проектів: інформаційний, дослідницький, практично-творчий, ігровий. Проекти можуть бути індивідуальними, груповими і колективними. Цікавою і захоплюючою справою є виконання дизайнерських проектів: „Місто майбутнього”, „Будинок, моєї мрії”, „Одяг для казкового героя”.

    Проект на уроці образотворчого мистецтва це завжди вирішення художньо-творчих завдань. Дуже важливо організувати роботу над проектом, створивши максимальносприятливі умови для розкриття і виявлення творчого потенціалу учнів.

    Тематика може стосуватися будь-якого питання навчальної програми з метою поглиблення знань окремих учнів із цього питання, диференціювання процесу навчання з урахуванням навчальної ситуації, зацікавленості учнів.

    Основне завдання вчителя образотворчого мистецтва – формування в учнів відповідно до програми, творчих знань і вмінь з кожної теми шкільного курсу. Саме використання методу проектів дозволяє втілити ці завдання на високому рівні.

   При вивченні окремих тем курсу образотворче мистецтво тривалість виконання проекту варіюється: деякі проекти розраховані на 1 – 2 уроки, але використовуються і такі, які розраховані на 2 – 4 місяці. Теми проектів пропонують і вчитель і учні, орієнтуючись на особисті інтереси. Вони найчастіше відносяться до якоїсь практичної, актуальної теми і  потребують  знань з багатьох предметів, таким чином реалізуються міжпредметні зв'язки. При вивченні теми «Ужиткова графіка» учням пропонується виконати проект «Вітальна листівка». Учні самостійно добирають інформацію, яка їх цікавить, велику допомогу в цьому надають батьки, які також активно включаються в роботу.  Під час проектної роботи учні самостійно діляться на групи. продумують тему і розподіляють обов'язки. Діти з задоволенням підбирають фото, відеоматеріали. На уроках панує творчий підйом. В процесі роботи учні самостійно навчають один одного, допомагають.

       Використання методу проектів на уроках образотворчого мистецтва має власні суттєві переваги:

1)збільшується  простір творчої діяльності, дається можливість самостійно створювати алгоритм діяльності, приймати рішення, гнучко адаптуватися до мінливих умов зовнішнього світу;

2) інтегруються знання учнів з різних областей знань при вирішенні однієї задачі, дається можливість використовувати отримані результати на практиці, генеруючи нові ідеї;

3) підвищується позитивна мотивація до вивчення предмету;

4) метод проектів дозволяє створити реально отриманий продукт (проект);

5) формується відчуття відповідальності за виконану роботу;

6) вироблення навичок роботи з різними джерелами інформації, навички збору і систематизації даних, вміння презентувати інформацію в доступному, естетичному вигляді.

    Для уроків образотворчого мистецтва можна рекомендувати творчі проекти. Наприклад, результатом роботи всіх учнів класу на уроках з теми «Архітектура» в 7-му класі може бути макет сучасного мікрорайону, в якому кожна група виконує макет споруди певного типу (житловий будинок, дитячий садок, магазин, школа, кінотеатр тощо). Учні в групі можуть розподілити ролі так: відповідальний за проект, організатор, генератор ідей, оформлювач результатів, визначають, які споруди необхідно внести до проекту; встановлюють характерні конструктивно – стилістичні особливості кожного типи споруд; пропонують варіанти виконання завдання (з допомогою вчителя). Розподіл завдань серед груп, пошук інформації, вибір найкращого варіанту, встановлення способів виконання проекту. Робота над завданням: добір необхідних матеріалів, креслення розгортки, виготовлення виробу. Попереднє обговорення отриманих результатів в групах. Захист (презентація проектів). Колективне обговорення. Висновки.

     Давно відомо, що якщо учні дійсно  наполегливо намагаються отримати знання ефективністу пізнавального процес значно зростає. Адже саме головне завдання вчителя – створення умов для успішного навчання учнів, адже вони добре усвідомлюють  державну важливість вирішення цього завдання,  залежить майбутнє  самих школярів від успішного оволодіння знаннями.  Що ж стосується самвих учнів, то як відомо, навчання провідний вид діяльності, тому успіх щодо оволодіння знаннями вони відчувають як важливе життєве досягнення, це підностить їх в своїх очах, підвищує їх престиж у сімї та серед їхнього оточення. Всі ці обставини сприюютьу спішному навчанню учні.

    Уроки образотворчого мистецтва з використанням методу проектів формують у дітей здібності нестандартно трактувати ту чи іншу тему, розвивають творче сприйняття, самостійністть мислення, навчають дитину творче підходити  до вирпішення  будь яких проблем. Іншими словами формують індивідуальність дитини. Адже основна ціль художньої освіти – це виховання творчої, самостійної, самодостатньої особистості, яка самостійно зможе адаптуватися в колективі і суспільстві. Якісна художня освіта в першу чергу це-становлення людини. Знаходження себе, свого образу: неповторної індивідуальності, духовності, творчого початку. Якісно навчити людину означає допомогти йому стати суб’єктом культури. Навчити життєтворчості. Сьогодні дуже важливо не сформувати, а найти і підтримати, розвивати людину в людині, і закласти в ньому механізми  самореалізації, саморегуляції, самозахисту, самовиховання.

     Специфіка  освітньої  області образотворчого мистецтва дозволяє в сучасній педагогіці широко використовується метод проектів, проект, як елемент творчості. Сучасний вчитель завжди знаходиться в пошуку нових , більш ефективних технологій призначених сприяти творчим здібностям учнів, формуванню навиків саморозвитку і самоосвіти.

     Чим цікавий  метод проектів:

по- перше, метод проектів відкриває значні можливості для підвищення якості освіти

по-друге метод проектів співзвучний з нашими життєвими пріоритетами;

  • дитина із задоволенням краще робить  те, що сама вибрала, те що їй цікаво;
  • учень – це не чаша, яку потрібно наповнити, а факел, який потрібно запалити;

по- третє, інколи знання отримані учнями, залишаються зазвичай теорією, а  ціль методу проектів застосовувати вивчену теорію на практиці для вирішення конкретних задач реального життя;

в четвертих,  індивідуальний  темп роботи над проектом забезпечує кожній дитині свій рівень розвитку.

     В проектній діяльності метою навчання перш за все стає розвиток у школярів самоосвітньої і творчої активності, направленої на засвоєння нового досвіду. Беручи участь і дослідницьких проектах, діти вчаться проводити дослідження аналізувати різну інформацію, представляти нові ідеї. Таким чином в основі методу проектів, лежить креативність, вміння орієнтуватися в інформаційному просторі, самостійно конструювати свої знання.

    Метод проектів допомагає подолати пасивність учнів. Школярі реалізують свій творчий потенціал виконуючи творчі проекти з таких тем: : «Вітраж», «Мозаїка» (тема «Монументальний живопис»); «Гравюра» (тема «Графіка»); «Барельеф», «Рельеф», «Ліпка» (тема «Скульптура»), «Народна  іграшка», «Петриківський розпис» (тема «Декоративно-народне прикладне мистецтво») і т.д.

Спостерігаючи за діяльністю учнів на уроках образотворчого мистецтва, можна зробити висновок, що використання проектних технологій впливає на відношення учнів до предмету, змінює психологічний клімат на уроці. Учень відчуває себе успішним, включаючись до активної діяльності. І якщо в учня в процесі роботи з'явиться задоволена усмішка – це і буде найкращим результатом і стимулом рухатися вперед для  вчителя, який опираючись на досвід учнів та їх активність, перетворюється з носія знань на консультанта – фасилітатора, партнера, організатора пізнавальної активності школяра. У здійсненні проекту задіяні найактивніші методи навчання: інтерактивні, пошуку, дослідження. На думку видатного українського педагога Г. Ващенка, вони, з одного боку, сприяють посиленню активності учня у процесі навчання, а з іншого, наближують до життя. Саме в умовах активного пошуку та дослідження провідним стає випереджувальний розвиток самої людини, фор­мування творчої особистості, яка проектує та організовує своє життя і доцільно перетворює навколишній світ. Що може бути кращим для становлення особис­тості, ніж відчуття успіху й власної значущості від результатів своєї праці. Умінню проектувати у великому й малому, вибрати оптимальні і водночас кон-курентноспроможні варіанти розвитку навчає метод проектів.

 У роботі над проектами на уроках образотворчого мистецтва під час ілюстрування літературних творів ефективною формою роботи є групова і міжгрупова. Ці дві форми навчальної діяльності дають учням змогу самостійно в групах працювати над тим чи іншим епізодом літературного твору. Завдання, поставлені групам, мають бути реальними і зрозумілими для дітей. У групі мають бути позиції організатора та учасника групової роботи. Групи мають складатися з дітей різних здібностей. Учні в групах при презентації своєї роботи повинні говорити не одночасно, а по черзі, відповідати на одне запитання, а не на кілька одразу. Завдання для всіх груп не завжди даю однакові. Робота в групі завжди обмежена в часі.

    Головне в проведенні таких форм творчої діяльності на уроках ілюстративного малювання - вчителю більше слухати, ніж самому говорити, виявляти терпимість до помилок учнів. Діти настільки захоплюються роботою, що не помічають, як вони пізнають, створюють нове, поповнюють запас своїх знань. Навіть найпасивніші учні залучаються до роботи з великим бажанням, докладають усіх зусиль, щоб не підвести своїх товаришів із команди.

    Прекрасне в житті, прекрасне в мистецтві допомагає людині жити, допомагає виконувати складну справу життя, бо це прекрасне виправляє її душу. На цих уроках необхідно викликати почуття радості, здивування, привчати бачити естетичні деталі через малюнок, виховувати духовні основи в школярів у процесі роботи над композиціями з різних тем. Для досягнення цієї мети рекомендується під час застосування проектних технологій використовувати на уроках образотворчого мистецтва різні методи і прийоми роботи, поєднуючи такі види мистецтва, як музика та література; такі предмети, як історія, народознавство, географія, природознавство. На уроках образотворчого мистецтва під час ілюстрування літературних творів однією з основних є виховна мета. Саме уроки образотворчого мистецтва покликані ви­ховати справжніх громадян нашої країни. Хочеться дійти до кожного дитячого серця, виховати добрих, чуйних, духовно збагачених людей.

    Ефективність занять мистецтвом залежить від зацікавленості, від отриманого дітьми в процесі занять емоційного задоволення, радості. Саме тому при використанні методу проекту застосовуються ігрові моменти, нестандартні ситуації, елементи режисури. Пропонується дітям уявити себе в ролі журналіста, художника, поета, соціолога, мистецтвознавця, літературознавця, історика, ерудита, лінгвіста, кольорознавця. Зараз в педагогіці дуже гостро стоїть питання особистісно­зорієнтованого підходу. Спосіб реалізувати особистісний підхід у навчання один - зробити навчання сферою само­ствердження особистості. Саме тому на уроках ілюстративного малювання участь в індивідуальних, групових, колективних проектах дає змогу реалізуватися кожній дитині. Взаємодія двох видів досвіду учня і вчителя має відбуватися не шляхом витіснення індивідуального, наповнення його суспільним досвідом, а шляхом їх постійного узгодження; використання всього накопиченого учнем у його особистій життєдіяльності.

      При створенні проектів на уроках ілюстративного малювання учні звертаються до коріння народної творчості, національних та регіональних особливостей, використовують усну народну творчість. Для того щоб дати змо­гу кожній дитині виразити своє ставлення та емоційне переживання щодо твору мистецтва, рекомендується дати завдання описати ту чи іншу репродукцію за планом на інструкційній картці. Такі вправи вчать учнів не губитися перед аудиторією, розвивають мовлення, сприяють само­ствердженню особистості.

      Для того щоб діти активно працювали на уроці та були максимально залучені до процесу побудови проектів з образотворчого мистецтва, учитель повинен створити ґрунт, на якому проростуть паростки дитячої цікавості та плідної співпраці з учителем. Саме тому вони мають будуватися на фундаменті спільної творчої діяльності вчителя та учнів. Метод проектів на уроках образотворчого мистецтва покликаний за допомогою навчально-виховного процесу сприяти розвитку творчої особистості. Це зробити нелегко, адже всі учні різні. Саме тому в практиці вчителя особливе місце повинен займати індивідуальний підхід до учнів. Це потрібно для того, щоб краще розкрити таланти та здібності особи, які часто приховані, зацікавити, адже саме цікавість, прагнення, захоплення творять чудеса. Кожен знає це по собі, якщо виникає живий інтерес до справи, якою ми ніколи не займалися, одразу хочеться розкрити її для себе, ознайомитися, зробити, досягти результату. Інтерес до творчої діяльності, працюючи над проектом, полягає не лише у створенні творчих робіт, але й у мисленні, аналізі, логіці, відчуттях.

      До розвитку потреб школярів спонукають творчі завдання на уроках образотворчого мистецтва. Змістовою осно­вою запропонованих творчих завдань на ескізне малювання, створення пейзажних мініатюр, художніх композицій є світова, українська національна художня культура, художньо-естетична діяльність. Розвивати потреби школярів спонукає і виконання творчо-реферативних робіт, теми яких добираються з урахуванням їхніх інтересів. Учні, які працюють над проектами, отримують оцінки за творчо-реферативні роботи, доповідають про результати свого творчого пошуку, використовуючи при цьому репродукції, фотоілюстрації, відео-та аудіозаписи, поезію, фрагменти інсценівок. Такий підхід дає їм змогу реалізувати свої творчі можливості, пересвідчитись у необмеженому потенціалі виховного впливу образотворчого мистецтва на становлення й розвиток особистісних уявлень про красу навколишнього світу, естетично-чуттєву значущість художніх творів, загальнокультурну ерудицію та гуманістичний світогляд.

       Працюючи над довготривалими, короткочасними, груповими, індивідуальними мистецтвознавчими проектами, діти охоче виконують різноманітні завдання, адже їхнє вирішення вимагає творчої наснаги, самостійного пошуку і вміння працювати з культурологічною, мистецтвознавчою, історичною літературою, довідниками, енциклопедіями. Атмосфера гарячих дискусій, зіткнення думок та вражень, зацікавленості сприяє ефективному засвоєнню навчального матеріалу і розвитку таких якостей творчої особистості, як надзвичайна напруженість уваги, цілісність сприйняття, відхід від шаблону, висока самоорганізація. Використання творчих завдань створює гармонію понятійного й образного, забезпечує комплексність формування творчої особистості.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Література

 

 1. Диво дитячої творчості/ Л.Деркач -2013. – С. 1-33

2. Казкова подорож на уроках образотворчого мистецтва/О.В. Дідик/ -2010- С.1-44.

3. Історія мистецтва  від найдавніших часів до сьогодення / С.Фартінг/ - 2023-  С. 576.

4. Сучасне мистецтво України. Портрети художників /Г.Скляренко / -2019- С.189.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь