Острожецька громада
Рівненська область, Дубенський район

Матеріали засідання №4 методичного об'єднання вчителів природничих дисциплін

Дата: 07.04.2023 09:12
Кількість переглядів: 187

Виступ.  Формування в здобувачів освіти навиків самостійного пошуку інформації

під час  викладання предметів природничого циклу

 

                          Гармай Лариса Вікторівна,

 вчитель біології

                                                                           Малинської філії

                                                                                    Острожецького  ліцею

                                                                                  імені Ігоря Єремеєва

 

 

 

Найефективнішим способом активізації пізнавальної діяльності учнів на уроці є відповідна організація самостійної роботи: дитина набуває знань тільки в процесі особистої самостійної навчальної діяльності.

Під самостійною навчальною роботою розуміємо будь-яку, організовану вчителем, активну діяльність учнів, спрямовану на виконання визначеної дидактичної мети в спеціально відведений для цього час: пошук знань, їх осмислення, закріплення, формування та розвиток умінь і навичок, узагальнення та систематизацію знань. Дидактично самостійна робота є навчальним завданням, яке повинен виконати учень і, водночас, формою вияву відповідної діяльності: пам'яті, мислення, творчого відображення, поглиблення та розширення сфери дії раніше отриманих знань.

Самостійна робота – це такий засіб навчання, який:

 • у кожній конкретній ситуації засвоєння відповідає конкретній дидактичній меті та завданням;
 • формує в учнів на кожному етапі їх руху від незнання до знань необхідний обсяг та рівень знань, навичок і умінь для розв'язання відповідного класу пізнавальних завдань, поступового просування від нижчих до вищих рівнів розумової діяльності;
 • сприяє виробленню в учнів психологічної готовності до самостійного систематичного поповнення своїх знань і вироблення умінь орієнтуватися в потоці наукової та суспільної інформації;
 • є найважливішим знаряддям педагогічного керівництва та управління самостійною пізнавальною діяльністю учня в процесі навчання.

Дослідження вчених-педагогів та психологів встановили чотири рівні самостійної продуктивної діяльності учнів і відповідні їм чотири типи самостійних робіт:

Копіюючі дії учнів за заданим зразком. Ідентифікація об'єктів та явищ, їх розпізнавання шляхом порівняння з відомим зразком. На цьому рівні здійснюється підготовка учнів до самостійної діяльності.

Виділяють такі типи самостійних робіт:

 Відтворюючі самостійні роботи за зразком необхідні для запам'ятовування способів дій в конкретних ситуаціях, формування умінь і навичок та їх міцного засвоєння. При виконанні робіт цього типу діяльність учнів не зовсім самостійна, проте роль таких робіт досить значна: вони формують ґрунт для дійсно самостійної діяльності учня. Роль учителя полягає в тому, щоб для кожного учня визначити оптимальний обсяг роботи.

Передчасний перехід до самостійних робіт інших типів позбавляє учня необхідної системи знань, умінь і навичок.

Затримка на роботах за зразками - зайва витрата часу, що сприяє породженню нудьги й неробства.

Репродуктивна діяльність, пов'язана з відтворенням інформації про різні властивості навчального об'єкта. На цьому рівні починається узагальнення прийомів та методів пізнавальної діяльності.

Реконструктивно-варіативні самостійні роботи дозволяють на основі раніше отриманих знань та за даної вчителем ідеї самостійно знайти конкретні способи вирішення завдань. Самостійні роботи цього типу сприяють осмисленому перенесенню знань у типові ситуації, виробленню умінь аналізувати події, явища, факти, формуванню прийомів і методів пізнавальної діяльності, розвитку внутрішніх мотивів пізнання, створюють умови для розвитку розумової активності школярів.

Продуктивна діяльність самостійного застосування набутих знань для вирішення завдань, які виходять за межі відомого зразка і потребує здатності до індуктивних та дедуктивних висновків.

Евристичні самостійні роботи формують уміння і навички пошуку відповіді за межами відомого зразка. Учень сам обирає шлях вирішення завдання на основі вже відомих йому знань. На даному рівні продуктивної діяльності формується творча особистість учня. Постійний пошук нових рішень, узагальнення й систематизація нових знань, перенесення їх в нові, нестандартні ситуації роблять знання учня більш гнучкими, мобільними, виробляють уміння, навички і потреби самоосвіти.

Для цих трьох рівнів можна запропонувати такі види робіт:

 • Робота з книжкою. Це робота з текстом та графічним матеріалом підручника: переказ основного змісту тексту; складання плану відповіді за прочитаним текстом; короткий конспект тексту; пошук відповіді на раніше поставлені до тексту завдання; аналіз, порівняння, узагальнення й систематизація матеріалу кількох параграфів. Робота з першоджерелами, довідниками, науково-популярною літературою, конспектування та реферування прочитаного.
 • Вправи: тренувальні, відтворюючі і за зразком, складання завдань та запитань і їх розв'язання, рецензування відповідей інших учнів, оцінка їх діяльності, вправи, спрямовані на вироблення практичних умінь та навичок.
 • Розв'язання різноманітних завдань та виконання практичних і лабораторних робіт.

          Різноманітні перевірочні самостійні роботи, контрольні роботи, диктанти, твори.

 • Самостійна діяльність, що виявляється в переносі знань при вирішенні завдань в істотно нових ситуаціях, складанні нових програм прийняття рішень, виробленні гіпотетичного аналогового мислення.

Творчі самостійні роботи є вінцем системи самостійної діяльності школярів, яка дозволяє їм отримувати принципово нові знання, зміцнити навички самостійного пошуку знань.

Види робіт: проекти, дослідження, творчі роботи, висування гіпотез.

Вчитель при підготовці до уроку орієнтується на середнього учня, що шкодить рівню знань більш сильного. Як варіант розв‘язання ситуації - самостійне опрацювання учнями частини матеріалу, що і є однією із особливостей викладання в сучасній школі.

Ми, вчителі, маємо якісно готувати учня до повноцінного життя в умовах інформаційного суспільства. Згідно вимог, випускник школи повинен самостійно приймати рішення, вміє аналізувати, самостійно здобуває інформацію, має об'єктивну самооцінку, креативно мислить, володіє інформаційними технологіями.

І саме методи самостійного навчання дозволяють розвинути пізнавальну самостійність та вміння вчитися. Самостійна робота на уроках біології – це не форма організації навчальних занять і не метод навчання, а дієвий спосіб залучення учнів у самостійну пізнавальну діяльність, засіб її логічної та психологічної організації.

Переваги самостійної роботи учнів відповідно самостійної діяльності учня на уроці біології для учня й учителя очевидні.

1. Запам’ятовування інформації шляхом слухання і конспектування:

Учитель: подає новий матеріал у вигляді лекцій та акцентує увагу на вузлових питаннях, супроводжує презентацією.

Учень: концентрується на головному, не відволікаючись на деталі; подача матеріалу з використанням мультимедійних засобів підвищує засвоєння на 50-60%; має змогу в подальшому проаналізувати та самостійно доопрацювати інформацію.

2. Активна робота під час виконання практичних робіт

Учень: заздалегідь знає коло питань; має можливість шукати найраціональніші шляхи, варіанти розв‘язання завдань;урок стає набагато інтенсивнішим, проходить у високому темпі.

3. Робота з інформаційно-пошуковими сервісами Інтернет. Опрацювання літературних джерел. Підготовка доповідей, повідомлень, рефератів.

Учитель використовує методику випереджального навчання, створені ним презентації працюють декілька років.

Учень виконує творчі завдання: готує огляди, доповіді; за потреби користується презентаціями, відеоматеріалами інших шкіл, педагогів, учнів.

4. Створення і реалізація проектів. Пошукова і дослідна діяльність

Учень –головна роль, він виконує тривалу самостійну роботу за індивідуальним завданням чи працює в малій групі.Учитель –консультант, порадник, координатор.

 Головним завданням самостійної роботи на уроках біології є підвищення якості знань, формування пізнавальної активності, самостійності, позитивної мотивації, інтелектуальних умінь за допомогою засобів інформаційно-комунікаційних технологій.

Ми, вчителі, маємо якісно готувати учня до повноцінного життя в умовах інформаційного суспільства, адже випускник школи повинен самостійно приймати рішення, вміє аналізувати, самостійно здобуває інформацію, має об'єктивну самооцінку, креативно мислить, володіє інформаційними технологіями. І саме методи самостійного навчання дозволяють розвинути пізнавальну самостійність та вміння вчитися. Самостійна робота на уроках біології – це не форма організації навчальних занять і не метод навчання, а дієвий спосіб залучення учнів у самостійну пізнавальну діяльність, засіб її логічної та психологічної організації

Для того, щоб самостійна робота учнів була ефективною, дотримуюсь певних умов:

 • чіткої, конкретної постановки завдань перед учнями;
 • характер завдань і запитань для самостійної роботи та їх складність на різних етапах навчання змінюю;
 • завдання для самостійної роботи підбираю доступними і посильними;
 • диференціюю завдання для самостійної роботи (або об’єдную учнів в групи за рівнем знань та умінь, або даю можливість дитині самостійно обрати завдання відповідно до його рівня, що сприяє виробленню правильної самооцінки);
 • намагаюсь дотримуватись систематичності і послідовності застосування самостійної роботи учнів в процесі навчання;
 • дотримуюсь взаємозв’язку різних видів самостійної роботи учнів на уроці та намагаюсь урізноманітнювати їх;
 • пов’язую класну і домашню самостійну роботи.

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь