A A A K K K
для людей із порушенням зору
Острожецька громада
Рівненська область, Дубенський район

Матеріали засідання №3 методичного об`єднання вчителів фізичної культури, основ здоров`я та ЗУ

Дата: 24.01.2023 09:46
Кількість переглядів: 256

Виступ на тему« Використання новітніх гаджетів на уроках фізичної культури».

Підготував Саліюк Я.М.

Вчитель фізичної культури

Малинської філії

Острожецького ліцею

Імені І. Єремеєва

   Одним з найважливіших стратегічних зав­дань модернізації освіти України є за­безпечення якісного фізичного вихо­вання учнів на рівні міжнародних стандартів.

XXI століття - час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства, в якому якість людського потенціалу, рівень освіченості та культури всього населення набувають особ­ливого значення для економічного й соціального поступу країни. Інтеграція та глобалізація со­ціальних, економічних і культурних процесів, які відбуваються у світі, перспективи розвит­ку української держави на найближче десяти­ліття потребують оновлення системи освіти.

    Це змушує змінювати та переосмислювати всі чинники, що впливають на якість освітнього процесу: структуру, зміст, методи, форми навчання й виховання, системи конт­ролю й оцінювання, стиль відносин, управлін­ські рішення, взаємовідповідальність учасників процесу, напрями фахової підготовки.

Аналізуючи стан освіти відповідно до вимог суспільства, до темпів росту культурного, вироб­ничого, наукового потенціалу, слід зазначити, що за багатьма позиціями її рівень цим вимо­гам не відповідає. Отже, порушується питання необхідності зміни наших уявлень, вимог щодо здоров’я людини, нації, людства.

Ситуація зі станом здоров’я населення - це результат низького рівня знань щодо фунда­ментальних законів раціонального формування, збереження і зміцнення власного здоров’я кож­ної людини упродовж її життя.

Організм людини формується та вдоскона­люється під впливом рухової активності. Не­достатня фізична активність у шкільному віці призводить до розладів нормальної діяльності систем організму, порушень обміну речовин, швидкої втомлюваності і в результаті - до втра­ти здоров’я.

З огляду на це сьогодні особливо актуаль­ною стала проблема пошуку та впровадження засобів індивідуального обліку та контролю фізичної активності учнів та поліпшення їх­нього здоров’я. На думку вчених (С. О. Омельченко, В. М. Пристанський, Т. Ю. Круцевич, В. О. Кашуба, К. М. Сергієнко, Б. М. Шиян), для збільшення ефективності процесу фізичного виховання з метою формування основ здорово­го способу життя та збільшення рівня рухової підготовленості учнів треба використовувати все різноманіття форм і варіантів змісту  фізичного виховання, що допомогло б органі­зувати фізичну активність згідно з ціннісними орієнтаціями, інтересами і потребами учнів.

     Не забуваймо, що урок у за­кладі освіти через свої організаційні та дидактичні особливості не забезпечує учням потрібний тренувальний ефект і, у кращому разі, може допомогти у навчанні лише окремих видів ру­хів. Сучасна система позакласного фізичного виховання настільки слабка в організаційно- методичному та матеріально-технічному відно­шенні, що не в змозі самостійно вирішити це завдання. Тому перед викладачами фізичної культури постала невідкладна проблема - пошу­ку форм підвищення фізичної активності учнів. Адже самі умови проведення уроку фізичної культури потребують застосування та­ких фізичних вправ, які мали б: регульовану в часі тривалість, велику моторну щільність, як значну, так і незначну інтенсивність, залежно від завдань уроку; обмежене місце проведення; велику кількість учасників. Однак питання, що стосуються широкого втілення в процес фізич­ного виховання інноваційних засобів фізичної культури, на жаль, поки що залишаються поза увагою науковців.

Тож слід ретельніше аналізувати сучасні умо­ви проведення уроку фізичної культури й рі­шучіше оновлювати форми збільшення рухової активності учнів унаслідок впровадження допо­міжних інноваційних засобів фізичної культури.

Впровадження інформаційних технологій у процесс навчання  не лише підвищує його ефективність, а й формує фізичну культуру, що виявляється у посиленні мотивації до занять фізичними вправами, до здорового способу життя, фізичного розвитку та вдоско­налювання (Л. Ф. Колокотова, М. М. Чубаров, 2011). Відтак застосування комп’ютерних тех­нологій - важливий резерв удосконалення сис­теми освіти у сфері фізичної культури і спорту (А. Ю. Казаков, 2010). Сучасний освітній процес уже складно уявити без використання електронних підручників, мультимедіа, тестую­чих і контролюючих систем. У зв’язку з цим актуальним стало завдання розробки методик упровадження мультимедіа технологій у процес пізнання, використання яких в освіті могло б підвищити ефективність викладання предмета «Фізична культура» (К. Г. Коротков, А. К. Короткова, Е. Н. Петрова. А. В. Шапін, 2008).

Насправді, підручників, посібників, статей та інших джерел теоретичних знань все ж недо­статньо. Кожен учень індивідуальний. Тож для ефективної роботи та досягнення ним бажаних цілей йому треба активно відстежувати та аналі­зувати щоденні результати, своєчасно виявляти помилки та корегувати їх. Тут у нагоді стають новітні гаджети - фітнес-браслети та трекери. Для нашої країни це відносно нові гаджети. Тому ще не всі розуміють їх призначення та користь.

Технології розвиваються з неймовірною швид­кістю, надаючи нові рішення, що поліпшують якість життя. Спочатку можна було рахувати кількість калорій у спеціальних програмах на комп’ютері, потім вони перейшли до смартфону разом із додатками, що відстежують сон та ру­хову активність. Але телефон не завжди можна взяти з собою на урок. Для комплексного підходу потрібно дещо, що об’єднуватиме всі важливі сфери життєдіяльності.

І тут на допомогу людині прийшли фітнес- браслети і трекери. Безперечно, професійні га­джети для спорту є давно. Але вони не завжди зрозумілі або доступні, мабуть, саме тому й не отримали масового поширення. А фітнес- браслети дають прекрасну можливість кожному учню розпочати вести здоровий спосіб життя і досягти бажаних результатів. Принцип їх робо­ти максимально спрощений - вони одягають­ся на руку або вішаються на шию, як кулони, стаючи додатками до телефону, все фіксують, зводять та надають аналітику для подальших корегувальних дій (мал. 1).

Малорухливий спосіб життя, всілякі незду­жання і хвороби молодого покоління - вирішаль­ні чинники для впровадження та використання новітніх гаджетів. Оскільки традиційний зміст уроку фізичної культури не береться за «ліку­вання» цих хвороб віку, на допомогу викладачу приходять «новинки» техніки.

У своїй роботі ми раніше використовували паперові та гумові браслети, пульсотахометри, щоб визначити, до якої групи здоров’я має на­лежати той чи інший учень, і дати йому відпо­відне фізичне навантаження. Але з появою таких гаджетів, як фітнес-браслети і трекери, перед нами відкриваються значно ширші можливості, а саме щодо:

  • досягнення мети (постановка мети, нагаду­вання, повідомлення);
  • контролю активності (крокомір, відстеження активності, вибір виду тренувань);
  • контролю ваги (лічильник калорій, щоден­ник харчування, сканер штрих-кодів);
  • контролю сну (відстеження кількості та якос­ті сну, розумний будильник);
  • контролю пульса.

Можливості цих гаджетів ми використо­вуємо для контролю навантаження за добу, тиждень, місяць, рік. Такі дані вкрай потрібні викладачу фізичної культури для визначення рівня навантаження відповідно до самопочуття та фізичного розвитку учня. Та на жаль на даний час ми ще не в змозі забезпечити кожного учня такими гаджетами.

   Крім того, ці гаджети можна використовувати не лише на уроках фізичної культури, а й під час самостійних занять фізичними вправами, занять у секціях із різних видів спорту, занять із плавання, велоспортом тощо. Спектр використання подібних тренерів дуже широкий і з кожним днем стає більш функціональним.

Як різновид гаджетів можна використовувати спортивний годинник з розширеними функці­ональними можливостями, такими, як підтри­мання додатків та управління мобільними опе­раційними системами (камера, акселерометр, термометр, барометр, компас, хронограф, каль­кулятор, мобільний телефон, сенсорний екран, GPS-навігатор, динамік, планувальник тощо). Деякі годинники мають функціональність спор­тивних трекерів. Такі моделі можуть підтриму­вати програми тренування, відстеження марш­руту, датчик серцебиття, крокомір. Вони можуть управляти або отримувати дані з інших при­строїв (смартфонів, планшетного комп’ютера) та підтримувати бездротові технології - Bluetooth, Wi-Fi, GPS.

Важлива особливість спортивного годинни­ка - вбудований у нього кардіомонітор. Рані­ше монітор серцевого ритму розміщувався на грудній клітці, що, було досить незручним під час виконання різноманітних вправ. Сьогодні це вбудований в браслет оптичний сенсор, який у режимі реального часу стежить за частотою серцевих скорочень, що дає змогу викладачу та учню скорегувати навантаження.

Використання функції GPS у гаджетах дає право здійснювати прийом-передачу даних щодо учнів. Обмін даними з гаджетом відбува­ється за допомогою супутникового зв’язку GPS (Global Positioning System), що визначає, відстежує та контролює через смартфон або планшетний комп’ютер точне місцезнаходження учня. Викладач може підключитися до сервера сис­теми, використовуючи програмне забезпечен­ня (LoseIt, MyMapFitness, MyFitnessPal, Maxwell Health, Fitnio, Fitocracy и Lose, RunKeeper и Endomondo)

 

(мал. 2).Функції GPS у гаджетах

Система відбиває місцезнаходження учня та маршрут його переміщень на мапі. Водночас пересування гаджета учня можна аналізувати в режимі реального часу (оn-lіпе) або згодом на сайті.

Особливо актуальне використання такої функції гаджетів під час підготовки учнем до­машнього завдання та самостійних занять. Че­рез деякі особливості уроку фізичної культури не завжди можливо перевірити виконання до­машнього завдання учнем. Але завдяки таким технологіям можна значно полегшити перевірку фізичної активності учня.

 

 

(мал. 3). Домашнє завдання за допомогою GPS-навігації

 

У майбутньому з розвитком інноваційних технологій ці гаджети замінять на біометричні браслети - цілий комплекс різних натільних датчиків, що постійно фіксуватимуть біоме­тричні показники учня. Вони дозволять зби­рати дані різних сенсорів, відображати показ­ники на кольоровому дисплеї і зберігати всю отриману інформацію у відповідному сховищі. Результатом роботи таких пристроїв стане до­кладний біо-журнал, який зберігатиме макси­мальну кількість даних про стан конкретного учня. Пристрій замірятиме температуру тіла, пульс, кров’яний тиск, вміст кисню, стежити­ме за фазами сну і рівнем стресу. Крім того, гаджет володіє досить широким функціоналом: спідометром, альтиметром, крокоміром, лічиль­ником калорій та іншими можливостями, а та­кож виходом в інтернет і доступом до платіжних систем.

(мал. 4) Перспективи впровадження новітніх гаджетів

Залежно від інтенсивності навантаження та рівня серцевого ритму браслет може сві­титися чотирма кольорами - синім, зеленим, жовтим та червоним. По кольору браслета на уроці фізичної культури можна визначи­ти частоту серцевих скорочень - від світлих тонів при малому пульсі до червоного при великому пульсі.

Фітнес-трекери та браслети - це пристрої, які відстежують рухову активність учня і до­помагають йому підтримувати її на потрібному рівні. Одна з особливостей трекерів - та, що вони дають змогу отримувати справді унікальні результати з контролювання стану організму і фіксації активності під час заняття спортом та в повсякденному житті.

  (мал. 5) Використання браслетів для відстеження фізичної активності та якості сну учнів

 

Фітнес-трекери або трекери фізичної актив­ності за останні пару років стали набагато ро­зумнішими, точнішими і сьогодні вимірюють набагато більше параметрів, ніж їх попередни­ки. Ці пристрої дають змогу по-новому погля­нути на звички, які становлять основу нашо­го стилю життя. Більшість сучасних трекерів фізичної активності підраховують, скільки ви пройшли або проїхали, яке у вас було наван­таження протягом дня, розраховують, скільки ви спалили калорій і як добре ви спали.

Найбільш розвинені трекери можуть синхро­нізуватися з моніторами серцевої активності, розумними вагами та іншими пристроями, що допускають точніше визначити фізичний стан учня.

Можливо, через кілька років ці прилади ста­нуть такою самою нормою і обов’язковим ак­сесуаром кожної людини, як сьогодні мобільні телефони.

Використання новітніх гаджетів стає важли­вим механізмом позитивного впливу на молоде покоління. Фізична культура за таких умов у но­вій формі закладає основи всебічного удоскона­лення фізичної природи підлітка та дотримання ним здорового способу життя. Сучасна дійсність потребує швидкого освоєння навчальними за­кладами нових способів стимулювання само­пізнання, самовизначення та самореалізації учнів, формування культури, духовного і фізичного здоров’я, що допоможе кожному з них визначити свій шлях розвитку і професійної ді­яльності.

 

 

 

                 Використана література та Інтернет ресурс.

 

  1.    Гаджет [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <httр: //uk.wikipedіа. оrg/wiкі>.

 

  1.    К а ч а н О. А. Використання інформаційно- комунікативних технологій на уроках фізичної куль­тури / Качан О. А // Фізичне виховання в сучасній школі. - 2013. - № 2 - С. 21-23.

 

  1.    К а ч а н О. А. Особливості використання інформаційно-комунікативних технологій у викла­данні предмета «Фізична культура» / Качан О. А // Фізичне виховання в рідній школі. - 2014. - № 2 - С. 22-24.

 

  1.   К а ч а н О. А. Контроль за фізичним наванта­женням новітніми інноваційними засобами на уроках фізичної культури/ Качан О. А // Фізичне виховання в рідній школі. - 2014. - № 4 - С. 20-22.

 

Використано матеріали:

Автор: Касалап Анатолій Миколайович кериіник фізичного фізичного виховання Чугуївського професійного ліцею.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь