A A A K K K
для людей із порушенням зору
Острожецька громада
Рівненська область, Дубенський район

Матеріали засідання №2 методичного об’єднання вчителів художньо-естетичного та технологічного циклів

Дата: 01.11.2022 15:24
Кількість переглядів: 233

 

« Нові педагогічні технології, як шлях удосконалення освітнього процесу з предметів художньо-естетичного та технологічного циклів»

                                                                            Підготував:

                                                                                  Зелінський І.В.,

                                                                                  вчитель технологій                        Острожецького ліцею

                                                                                   імені І.Єремеєва

 

     Процес формування освіти в Україні передбачає застосування нових форм в межах традиційної системи. Адже сьогодні учень має навчатися самостійно, а вчитель – надавати йому матеріали для навчання, керувати навчальним процесом. Головним питанням сьогодення є опанування учнями вмінь та навичок саморозвитку особистості, що значною мірою досягається шляхом впровадження інноваційних технологій.

     Предмети «Трудове навчання» та  « Технології» мають на меті:

 • забезпечити підготовку учнів до свідомого самостійного і вільного вибору професії та трудової діяльності у різних сферах виробництва та домашньому господарюванні;
 •  дати учням загальні відомості про основи виробництва, сучасну техніку, технології, процеси управління, основні групи професій та вимоги професії до людини;
 •  залучити учнів до основних видів проектно-конструкторських і технологічних робіт;
 •  сформувати  навички розв’язання творчих практичних задач.

     Інноваційна педагогічна технологія – цілеспрямоване систематичне та послідовне впровадження в практику прийомів, способів педагогічних дій і засобів, які охоплюють цілісний навчально-виховний процес від визначення його мети до одержання очікуваних результатів.

 Це -  комплексний, інтегрований процес, що охоплює суб'єктів, ідеї, способи організації інноваційної діяльності і забезпечує результативність нововведення.

Основними напрямками та об’єктами інноваційних перетворень у педагогіці є:

 

 • розробка концепцій і стратегій розвитку освіти і освітніх закладів;
 • оновлення змісту освіти; перетворення і розробка нових технологій навчання та виховання;
 •  удосконалення управління освітніми закладами і системою освіти в цілому;
 • поліпшення підготовки педагогічних кадрів та підвищення їх кваліфікації;
 •  проектування нових моделей освітянського процесу;
 • забезпечення психологічної, екологічної безпеки учнів, розробка   здоров’язберігаючих технологій навчання;                
 • забезпечення успішності навчання та виховання, моніторинг освітянського процесу і розвитку учнів;
 •  розробка підручників і навчальних посібників нового покоління та ін..

 

 

 

 

 

 

 

                        Сучасні інноваційні технології в педагогіці:

 • Інтерактивні технології;
 • Проектні технології;
 • Комп’ютерні технології.

          Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної активності, що має на меті створення комфортних умов навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність та інтелектуальну спроможність.

  Це навчання діалогу, під час якого відбувається взаємодія учасників педагогічного процесу з метою взаємопорозуміння, спільного розв’язання навчальних задач, розвитку особистісних якостей учнів.

 

Інтерактивне навчання передбачає використання активних методів навчання, а саме:

 • аналіз конкретних ситуацій;
 •  уведення в досліджувану проблему;
 •  визначення задачі;
 •  групова робота над ситуацією;
 •  групова дискусія;
 • підсумкова бесіда.

Найбільш відомі форми інтерактивних методів

 • «велике коло»,
 •  «акваріум»,
 • «займи позицію»,
 •  «мозковий штурм»,
 • «вертушка»,
 • «дебати»,
 • «мікрофон»,
 • «брейн-ринг»,
 •  «аукціон»,
 • «реклама»,
 • «конференція»,
 • «Джиг-соу»,
 • рольові імітаційні ігри,
 •  робота в парах та групах з подальшою презентацією та захистом проектів.

 

 

                                       Метод проектів

     Проектна технологія — практика особистісно зорієнтованого трудового навчання в процесі конкретної навчально-трудової діяльності учня, на основі його вільного вибору та з урахуванням інтересів. У свідомості учня це має такий вигляд: «Я знаю, для чого мені потрібно все, що я пізнаю, і де я можу ці знання застосувати».

     Проект - це «5 П» - проблема - планування (проектування) - пошук - продукт - презентація.
Шосте «П» - портфоліо, папка, в якій зібрано усі робочі матеріали.

     Розробляючи творчі завдання, треба керуватися основними  вимогами  до навчального проекту:

 • Робота над проектом завжди направлена на вирішення конкретної, соціально-значимої, винахідницької, інформаційної, практичної проблеми.
 • Планування дій по вирішенню проблеми - іншими словами, виконання роботи завжди починається з проектування самого проекту.
 • Дослідницька робота учнів як обов’язкова умова кожного проекту. Відмінна риса проектної роботи - пошук інформації.
 • Результатом роботи над проектом являється продукт.
 • Презентація продукту і захист самого проекту.

 

Метод фантазування  Під методом фантазування можна розуміти такий спосіб спільної діяльності учнів та учителя, коли досягається уявлення неіснуючого образу об'єкта, який функціонує і вирішує поставлену проблему, тобто є розв'язком певної проблеми, навіть якщо деякі елементи конструкції цього об'єкта невідомі.

 

Метод фокальних об'єктів для генерації нових ідей:

 • Вибір фокального об'єкта
 • Вибір випадкових об'єктів
 • Утворення підказок ідей
 • Складання ознак випадково обраних об’єктів
 • Генерація ідей
 • Вибір цікавої ідеї

 

Метод створення образу ідеального об'єкта

 • Будують таблицю з двома рядами характеристик, що перетинаються по горизонталі — 10 евристичних прийомів (адаптація, аналогія, ідеалізація т.д.), а по вертикалі — 10 основних показників технічної системи, що вдосконалюють: геометричні, фізико-механічні тощо. Застосування одного з прийомів до зміни одного з параметрів дає простір для нових асоціацій під час пошуку нових технічних рішень

 

Метод комбінування

 • Це уявне об’єднання кількох різних предметів у такий спосіб, щоб отримати щось принципово нове. Комбінувати можна не лише предмети, а й їх властивості, ознаки, характеристики.

 

Метод гірлянд випадків і асоціацій є універсальним. Він збудований на основі методу фокальних об’єктів, сутність його можна звести до певного алгоритму.

 • Вибір фокального обєкта: Обирається об’єкт, що удосконалюється.
 • Вибір випадкових обєктів:
 •  Обираються випадково з орфографічного або технічного словника.
 • Утворення підказок ідей: Проводиться шляхом приєднання випадково обраних об’єктів до фокального об’єкта, при цьому використовується вільна інтерпритація словосполучень і понять.
 • Складання ознак випадково обраних обєктів: Випадково обрані об’єкти характеризуються відповідями на питання: який? Яка?
 • Генерація ідей першого порядку: Здійснюється шляхом приєднання ознак випадково обраних об’єктів до фокального об’єкта.
 • Добір ключових слів:  Такими приймаються корені слів-ознак випадково обраних об’єктів.
 • Утворення гірлянд асоціацій від ключових слів: Асоціація – це зв’язок уявлень, коли одне уявлення викликає у свідомості схоже чи протилежне інше уявлення.
 • Генерація ідей ІІ порядку: Здійснюється шляхом приєднання елементів гірлянд асоціацій до фокального об’єкта з вільною інтерпретацією одержаних понять.
 • Складання ідей: Виконується шляхом вільного з’днання і тлумачення усіх без винятку елементів гірлянди з метою виявлення нових ідей.
 • Вибір цікавої ідеї. 

 

Методи генерації нових ідей у технічній творчості:

 • Метод інверсії ( зроби навпаки) -  отримання нового рішення шляхом відмови від традиційного погляду на задачу. При цьому погляд на задачу  виконується з діаметрально протилежної позиції. Принцип інверсії: із зовні – зсередини; вертикально – горизонтально; з лицьового боку – з виворітнього боку; симетрично – асиметрично…
 • Метод аналогії -  використання технічних рішень з інших областей науки та техніки. Аналогічні рішення, що використовуються для рішення інженерних завдань, можуть бути запозичені із живої природи як конструкції та елементи біомеханіки. Аналогія може не тільки використовувати раніше створені конструкції, але й моделювати різні якості: форму, колір, звук тощо.
 • Метод емпатії – перевтілення особистості конструктора у стан іншого об’єкта, що розробляється, тобто «входження в образ». Цей метод приводить до нового погляду на задачу.
 • Метод асоціацій – це використання властивостей психіки при появі одних об’єктів у певних умовах визивати активність інших, пов’язаних з першими. Збігання певних признаків різних об’єктів дозволяє знайти нехарактерні рішення. (Наприклад, механічний маніпулятор, який імітує роботу руки…).
 • Метод біоніки - від грец. bion — елемент життя, буквально — той, що живе) - прикладна наука про застосування в технічних пристроях і системах принципів організації; властивостей, функцій і структур живої природи та їхні промислові аналоги.

 

Комп’ютерні технології

Переваги комп’ютера, що дозволять підвищити ефективність навчального процесу:

 • За своїми зображувальними можливостями комп’ютер розширює подання навчальної інформації. Застосування кольору, графіки, мультиплікації, звуку дає змогу відтворити реальну обстановку діяльності.
 • Комп’ютер підсилює мотивацію навчання. Новизна роботи з ПК сприяє підвищенню інтересу до навчання. Робота на ПК дозволяє регулювати подання навчальних завдань за складностями, виробляти інформаційну культуру школяра.
 • Комп’ютер активно залучає учнів до навчального процесу.
 • Набагато розширюються набори застосування навчальних задач. Комп’ютери дають змогу успішно застосовувати в процесі навчання задачі на моделювання різних ситуацій, на постановку діагнозу.
 • Комп’ютер дає змогу якісно здійснювати контроль за діяльністю учнів, забезпечуючи при цьому гнучкість керування навчальним процесом.
 • Дає змогу відчути і побачити школярам корисність своєї діяльності, усвідомити себе інженерами, технологами, економістами, дизайнерами, відчути свою працю, пізнати комп’ютер з іншого боку як інструмент різного роду діяльності людини. 

 

В процесі викладання трудового навчання використовуються мережеві  та електронні технології:

 • Навчально-методичні ресурси: лекції, електронні підручники і посібники, презентації, уроки, додатковий матеріал,  довідники енциклопедії.
 • Контрольні ресурси:
 •     опитування, тести, завдання, залікові зошити.
 • Платформи для електронного навчання:
 • програмне забезпечення, мультимедійні програми (аудіо-, відео- та ін.).

                                                   Мережеві технології

Формами мереженої комунікації є:

 • - електронна пошта – призначується для обміну інформацією між суб’єктами зв’язку, здійснення консультування;
 • - телеконференція дозволяє педагогу та учням, що знаходяться на відстані один від одного, організувати спільне навчання, обговорювати навчальні проблеми, брати участь у ділових іграх.

 

                                             Педагогічні технології

 • Особистісно орієнтоване навчання – спосіб організації навчання, у процесі якого забезпечується всілякий облік можливостей і здібностей учнів, створюються необхідні умови для розвитку їхніх індивідуальних здібностей.
 • Модульна система навчання – суть технології полягає в тому, що учень самостійно чи з певною долею допомоги досягає конкретної мети навчання в процесі роботи з навчальним модулем.
 • Модульно-блочна технологія – інтеграція різних видів та форм навчання, узгоджених у часі та впорядкований в єдиний комплекс.
 • Ігрові технології навчання – це така організація навчального процесу, під час якої навчання здійснюється в процесі включення учнів до навчальної гри (ігрове моделювання явищ, «переживання» ситуації).
 • Теорія проблемного навчання базується на організації навчального процесу, яка передбачає створення проблемної ситуації та активну самостійну діяльність учнів у її розв’язанні
 • Тренінгові технології.
 • Форми тренінгових процедур: ігри; ігрові ситуації; дискусії; аналіз конкретних ситуацій; проектне малювання; психогімнастика; музична психотерапія; аутогенне тренування.

 

      Навчання з використанням інноваційних технологій якісно перевищує класичну освіту. Воно інтегрує процеси, які не можна об’єднувати в межах класичної освіти, навчання і працевлаштування.

    Застосування інноваційних педагогічних технологій у навчанні - одна з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього процесу.   Ці технології дозволяють зробити навчальний процес інтенсивнішим, підвищити якість сприйняття та розуміння навчального матеріалу.

     Переваги застосування інноваційних технологій у тому, що вони вчать дитину мислити неординарно, а диференційовано поставлені складні завдання, доводять кожному учневі, що він є особистість. Саме різні типи уроків активізують пізнавальну діяльність школярів з урахуванням їх можливостей і дають імпульс для їхньої подальшої самореалізації.

    Отже, інтерактивні технології сприяють підвищенню інтересу до уроків трудового навчання, розкривають широкі перспективи активізації і розвитку технічного мислення учнів, виховують в них потребу до самовдосконалення в науковому пошуку розв’язання поставлених перед ними завдань та забезпечують високий рівень знань, допомагають гармонійному розвитку особистості.

Список використаних джерел:

- Інтернет-ресурси:

https://uk.wikipedia.org

http://klasnaocinka.com.ua

http://studopedia.org

-Білоконна Н.І., Білоконний С.П. До проблеми використання інформаційних технологій у навчальному процесі / ІІ Славянские педагогические чтения: Тез. докл. Междунар. конф., 16-18 окт. 2003 г. – Тирасполь, 2003. – С. 49-53. 2002.

- Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій.- Х.: Вид. група  

«Основа»,   2009.

- Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: теорія і практика. – К., 2002. – 136

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь