Острожецька громада
Рівненська область, Дубенський район

Матеріали засідання №1 методичного об'єднання вчителів іноземних мов

Дата: 21.09.2022 14:16
Кількість переглядів: 163

Виступ. Оцінювання  навчальних досягнень учнів 5-6класів НУШ.

                                                                                                           Українець О.П.

                                                                                            Вчитель англійської мови

                                                                         Острожецького ліцею імені І.Єремеєва

 

     Згідно Закону України «Про повну загальну середню освіту» кожен учень має право на справедливе, неупереджене, об’єктивне, незалежне, недискримінаційне та доброчесне оцінювання результатів його навчання незалежно від виду та форми здобуття ним освіти.

     Основними видами оцінювання результатів навчання учнів, що проводяться закладом, є формувальне, поточне (не поурочне) та підсумкове: тематичне, семестрове, річне. За вибором закладу оцінювання може здійснюватися за власною шкалою, або за системою оцінювання, визначеною законодавством. За умови використання власної шкали заклад має визначити правила переведення загальної оцінки результатів навчання семестрового та річного оцінювання до системи, визначеної законодавством, для виставлення у Свідоцтві досягнень. Семестрове та підсумкове (річне) оцінювання результатів навчання здійснюють за 12-бальною системою (шкалою), а його результати позначають цифрами від 1 до 12.

    За рішенням педагогічної ради (за потреби) заклад освіти може визначити адаптаційний період впродовж якого не здійснюється поточне та тематичне оцінювання.

    Заклади освіти мають право на свободу вибору форм, змісту та способів оцінювання за рішенням педагогічної ради.

     Формувальне (поточне формувальне) оцінювання, окрім рівневого або бального може здійснюватися у формі самооцінювання, взаємооцінювання учнів, оцінювання вчителем із використанням окремих інструментів (карток, шкал, щоденника спостереження вчителя, портфоліо результатів навчальної діяльності учнів тощо).

     Основною ланкою в системі контролю у закладах загальної середньої освіти є поточний контроль, що проводиться систематично з метою встановлення рівнів його опанування та здійснення корегування щодо застосовуваних технологій навчання. Основна функція поточного контролю – навчальна. Запитання, завдання, тести, тощо спрямовані на закріплення вивченого матеріалу й повторення пройденого, тому індивідуальні форми доцільно поєднувати із фронтальною роботою класу.

     Тематичне оцінювання пропонується здійснювати на основі поточного оцінювання із урахуванням проведених діагностичних (контрольних) робіт, або без проведення подібних робіт залежно від специфіки навчального предмета. Під час виставлення тематичного бала результати перевірки робочих зошитів не враховуються.

     Семестрове оцінювання здійснюється на основі «Контролю» груп загальних результатів відображених у Свідоцтві досягнень. Семестровий контроль проводиться з метою перевірки рівня засвоєння навчального матеріалу в обсязі навчальних тем, що вивчались упродовж семестру. Завдання для проведення семестрового оцінювання та контролю груп загальних результатів складаються на основі програми, охоплюють найбільш актуальні розділи й теми вивченого матеріалу, розробляються вчителем з урахуванням рівня навченості учнів, що дає змогу реалізувати диференційований підхід до навчання.

     Звертаємо увагу, що «Контроль» не є контрольною роботою і може бути комплексним та проводитись у формі тестування.

     Фіксація результатів тематичного, семестрового оцінювання та контролю груп загальних результатів проводиться в окремій колонці без дати. Оцінка за семестр ставиться на основі тематичного оцінювання та оцінок контролю груп загальних результатів.

    Річне оцінювання здійснюється на основі результатів навчання за І та ІІ семестри. Окремі види контрольних робіт як правило не проводяться.

     Основні принципи оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов єдині для будь-якої форми проведення навчання: офлайн, онлайн (синхронного/асинхронного) чи змішаного.

     Кожен вчитель володіє інформацією, які ресурси доступні його учням. Щоб обрати найкращий підхід до оцінювання для вчителя і учнів варто відповісти на наступні питання:

 - Яка мета оцінювання? Наприклад, оцінювати учнів для того, щоб:

-   вирішити який клас/рівень підходить учню;

-   визначити напрямок навчання;

 -  отримати дані щодо прогресу учня;  

  - зробити зріз знань.

Що саме необхідно оцінювати? Яка саме інформація необхідна для досягнення визначеного результату? Наприклад, необхідно визначити рівень розвитку навички читання, або дати оцінку його/її спроможності використовувати якесь конкретне вміння, скажімо робити презентацію. Який найкращий шлях для отримання визначеної інформації .

   Підсумкове оцінювання.

Підсумкове оцінювання полягає у тому, щоб дати оцінку результатам навчання учня в конкретний момент навчального процесу. Воно може втілюватись у коротких тестах, тематичних, семестрових та річних контрольних, оцінюванні окремих завдань. Важливо готувати учнів до оцінювання, тому перед тестуванням або перевіркою знань необхідно виділити час на те, щоб учні ознайомились з форматом оцінювання, щоб вони знали що саме буде оцінюватись і з якою метою. Необхідно впевнитись, що учні розуміють поставлені завдання та правила, мають вдосталь можливостей для практики до оцінювання.

     Оскільки формувальне оцінювання має бути безперервним та постійним, рекомендується вчителю мати бланки для формувального оцінювання та регулярно їх заповнювати (наприклад, раз на семестр, раз на чверть). У бланку можуть відображатись такі пункти як: ключові компетентності; об?єм граматичних конструкцій та словникового запасу; критерії успіху; подальші кроки; коментарі вчителя. З наведених вище рекомендацій та прикладів можна зробити висновок, що підсумкове та формувальне оцінювання часто використовують схожі завдання та тестування. Наприклад, семестрова контрольна робота надає оцінку результатів навчання учня за семестр та може бути використана для формувального оцінювання в ракурсі аналізу поточного стану вивчення мови після якого є можливість встановити цілі для подальшого навчання. Інший приклад - це робота над проєктом: за результатами презентації проєкту виставляються оцінки учням (підсумкове оцінювання), а під час роботи над проєктом вчитель має нагоду провести спостереження для формувального оцінювання і використати зібрані дані для надання обґрунтованого коментаря.

   При оцінюванні навчальних досягнень здобувачів освіти слід керуватись наказом МОН України № 289 від 01.04.2022року «Про оцінювання навчальних досягнень учнів , які здобувають освіту у 5-6 класах відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти .Обовязковим є також опрацювання та ознайомлення учнів із критеріями оцінювання .

 

 

 

 

 

Орієнтовні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов при бальному оцінюванні

12 балів: У письмовому та усному мовленні загалом уміло використовує повсякденну лексику належним чином та вживає прості граматичниі форми. Допускаються незначні неточності у використанні лексики та граматики, що не заважають розумінню висловлювання. Учень-учениця намагаються вживати складніші конструкції з добре заученими висловлюваннями. Вимова учня/учениці є здебільшого зрозумілою. Повністю розуміє та може аналізувати зміст прочитаного чи прослуханого тексту, інформативних чи розповідних бесід, оголошень, інструкцій чи історій. Розуміє основну інформацію прочитаних чи почутих більш розгорнутих та складніших текстів (статей, історій тощо) відповідного рівня. Виконує всі (100%) завдань правильно.

 Письмо. Високий: Загалом використовує повсякденну лексику належним чином, іноді зловживаючи певними виразами. Вживає прості граматичні форми з високим ступенем контролю. Хоча помилки помітні, сенс може буде визначено. Написані речення пов’язані між собою і зрозумілі, використані основні сполучні слова та обмежена кількість зв’язуючих схем. Тема написаного повністю відповідає меті письмового висловлювання, що залишає читача повністю поінформованим.

Говоріння. Високий рівень. Уміє спілкуватися в повсякденних ситуаціях, незважаючи на вагання. Конструює довші речення, але не вміє використовувати складну мову, за винятком добре заучених висловлювань. Застосовує прості репліки. Вимагає дуже мало підказок і підтримки. Демонструє хороший ступінь використання простих граматичних форм. Використовує ряд характерної лексики під час розмови про повсякденні ситуації. Вимова здебільшого є зрозумілою, може контролювати вимову на рівні дикції та слів.

 Розуміння зі слуху. Високий рівень. Розуміє зміст усного тексту повністю, аналізує зміст інформативних чи розповідних бесід, оголошень, іструкцій, повідомлень чи історій.

 Може сприймати складніші чи більш 11 балів:

 У письмовому та усному мовленні загалом уміло використовує повсякденну лексику належним чином та вживає прості граматичниі форми. Допускаються незначні неточності у використанні лексики та граматики, що не заважають розумінню висловлювання. Учень-учениця намагаються вживати складніші конструкції з добре заученими висловлюваннями. Вимова учня/учениці є здебільшого зрозумілою. Повністю розуміє та може аналізувати зміст прочитаного чи прослуханого тексту, інформативних чи розповідних бесід, оголошень, інструкцій чи історій. Розуміє основну інформацію прочитаних чи почутих більш розгорнутих та складніших текстів (статей, історій тощо) відповідного рівня. Виконує майже всі (90%) завдань відповідного рівня правильно. розгорнуті розмови (новини, пісні, відео) з частковим розумінням почутого та розумінням основної інформації.

 Читання. Високий рівень. Розуміє зміст письмового тексту повністю, аналізує зміст коротких листів, оголошень, іструкцій, повідомлень чи історій. Може розуміти більш розгорнуті чи складніші тексти (статті, історії, електронні ресурси) відповідного рівня учні можуть читати для розваги чи отримання інформації. з частковим розумінням прочитаного та розумінням основної інформації.

 10 балів: У письмовому та усному мовленні загалом уміло використовує повсякденну лексику належним чином та вживає прості граматичниі форми. Допускаються незначні неточності у використанні лексики та граматики, що не заважають розумінню висловлювання. Учень-учениця намагаються вживати складніші конструкції з добре заученими висловлюваннями. Вимова учня/учениці є здебільшого зрозумілою. Повністю розуміє та може аналізувати зміст прочитаного чи прослуханого тексту, інформативних чи розповідних бесід, оголошень, інструкцій чи історій. Розуміє основну інформацію прочитаних чи почутих більш розгорнутих та складніших текстів (статей, історій тощо) відповідного рівня. Виконує правильно 80 % завдань відповідного рівня.

Письмо. Достатній: Розумно використовує основний словниковий запас належним чином. Вживає прості граматичні форми з деяким ступенем контролю, але іноді помилки можуть заважати зрозуміти зміст письмового висловлювання повністю. Текст зв’язується за допомогою основних, часто вживаних і повторюваних сполучних слів або сполучників. Можливі незначні невідповідності меті письмового висловлювання, але читач в 9 балів: Змістове наповнення письмових та усних повідомлень здебільшого актуальне з використанням основного словникового запасу належним чином. Учень/учениця створює короткі висловлювання правильно застосовуючи прості граматичні форми в більшості завдань. Деякі помилки можуть заважати зрозуміти написане чи сказане повністю. В усному мовленні вимова є цілому розуміє зміст написаного.

Говоріння. Достатній рівень. Передає основний зміст у дуже знайомих повсякденних формах. Створює

висловлювання, які, як правило, дуже короткі – слова чи фрази – з частими ваганнями та паузами. Застосовує прості репліки, незважаючи на деякі труднощі. Потребує підказок і підтримки. Демонструє достатній рівень використання простих граматичних форм. Застосовує відповідну лексику, при розмові про повсякденні ситуації. Вимова здебільшого є зрозумілою, незважаючи на деякі недоліки.

 Розуміння зі слуху. Достатній рівень. Розуміє зміст усного тексту почуте в деталях та вміє виокремити основні ідеї почутого. Складніші чи більш розгорнуті розмови потребують частих повторів та візуальної підтримки для розуміння почутого.

  Читання. Достатній рівень. Розуміє зміст письмового тексту деталях та вміє виокремити основні ідеї прочитаного. Більш розгорнуті чи складніші тексти (статті, історії, електронні ресурси) потребують частих прочитань та візуальної підтримки для розуміння змісту. здебільшого зрозумілою, хоча і може містити деякі недоліки. Учень/учениця вміє розуміє прослуханий чи прочитаний текст в загальному та може виокремити основні ідеї змісту. Виконує переважну більшість завдань (75%) правильно. 8 балів: Змістове наповнення письмових та усних повідомлень здебільшого актуальне з використанням основного словникового запасу належним чином. Учень/учениця створює короткі висловлювання правильно застосовуючи прості граматичні форми в більшості завдань. Деякі помилки можуть заважати зрозуміти написане чи сказане повністю. В усному мовленні вимова є здебільшого зрозумілою, хоча і може містити деякі недоліки. Учень/учениця вміє розуміє прослуханий чи прочитаний текст в загальному та може виокремити основні ідеї змісту. Виконує більшість завдань (60%) правильно. 7 балів: Змістове наповнення письмових та усних повідомлень здебільшого актуальне з використанням основного словникового запасу належним чином. Учень/учениця створює короткі висловлювання правильно застосовуючи прості граматичні форми в більшості завдань. Деякі помилки можуть заважати зрозуміти написане чи сказане повністю. В усному мовленні вимова є здебільшого зрозумілою, хоча і може містити деякі недоліки. Учень/учениця вміє розуміє прослуханий чи прочитаний текст в загальному та може виокремити основні ідеї змісту. Виконує більшість завдань (55%) правильно.

 Письмо. Середній рівень: Використано основний словниковий запас ізольованих слів і фраз із залученням кількох простих граматичних форм. Зміст письмового висловлювання частково зв’язний, застосовується проста пунктуація і часте використання сполучника «і». Можлива часткова невідповідність або неправильне тлумачення завдання. Цільовий читач мінімально розуміє зміст. Говоріння. Середній рівень. Має труднощі з переданням основної думки, навіть у дуже знайомих повсякденних розмовних формах. Відповіді обмежуються короткими фразами або окремими словами з частими сумнівами та паузами. Має значні труднощі у відповідях і репліках. Потребує додаткових підказок та підтримки. Застосовує лише обмежені граматичні конструкції. Використовує словниковий запас із ізольованих слів і фраз. Обмежено контролює вимову,яка часто нерозбірлива.

 Розуміння зі слуху. Середній рівень. Розуміє деякі ідеї прослуханого та ідентифікує окремі факти почутого. Повний зміст усного висловлювання розуміє лише за наявності наочностей (тексту, візуальної підтримки тощо.

 Читання. Середній рівень. Розуміє ключові ідеї прочитаного та ідентифікує окремі факти змісту. Повний зміст письмового висловлювання розуміє частково або за наявності наочностей. 6 балів: Учень/учениця має труднощі із передаванням основної думки в усних чи письмових висловлюваннях навіть у дуже знайомих повсякденних ситуаціях спілкування та використовує основний запас ізольованих слів і фраз із залученням кількох простих граматичних конструкцій. Має значні труднощі у відповідях і репліках, зміст частково зв’язний з частим використанням сполучника «і». Вимова обмежена контрольована та часто нерозбірлива. Учень/учениця розуміє лише ключові ідеї прослуханого та прочитаного та потребує сторонньої допомоги для розуміння детального змісту тексту. Виконує половину (50%) завдань правильно. 5 балів: Учень/учениця має труднощі із передаванням основної думки в усних чи письмових висловлюваннях навіть у дуже знайомих повсякденних ситуаціях спілкування та використовує основний запас ізольованих слів і фраз із залученням кількох простих граматичних конструкцій. Має значні труднощі у відповідях і репліках, зміст частково зв’язний з частим використанням сполучника «і». Вимова обмежена контрольована та часто нерозбірлива. Учень/учениця розуміє лише ключові ідеї прослуханого та прочитаного та потребує сторонньої допомоги для розуміння детального змісту тексту. Виконує меньше половини (41-49%) завдань правильно. 4 бали: Учень/учениця має труднощі із передаванням основної думки в усних чи письмових висловлюваннях навіть у дуже знайомих повсякденних ситуаціях спілкування та використовує основний запас ізольованих слів і фраз із залученням кількох простих граматичних конструкцій. Має значні труднощі у відповідях і репліках, зміст частково зв’язний з частим використанням сполучника «і». Вимова обмежена контрольована та часто нерозбірлива. Учень/учениця розуміє лише ключові ідеї прослуханого та прочитаного та потребує сторонньої допомоги для розуміння детального змісту тексту. Виконує трохи більше третини (33-40%) завдань правильно.

Письмо. Початковий: Зміст абсолютно не пов'язаний з тематикою завдання. Цільовий читач не може зрозуміти зміст.

Говоріння. Початковий рівень. Має значні складнощі із переданням основної думки у дуже знайомих повсякденнх розмовних формах. Відповіді обмежують короткими словами чи словосполученнями з частими сумнівами. Застосовує деякі прості граматичні конструкції з помилками, які, однак, не заважають сприйняттю інформації. Словниковий запас значно обмежений та не дозволяє формулювати висловлювання вільно. Вимова нерозбірлива.

 Розуміння зі слуху. Початковий рівень. Розуміє окремі ідеї та усного мовлення без розуміння загального змісту та деталей почутого з наочностями та 3 бали Учень/учениця має значні складнощі з передавання основної думки письмових та усних висловлювань. Використовує окремі непов’язані фрази та словосполучення, намагається конструювати прості речення, але граматичні конструкції використовуються з помилками, які, однак не заважають сприйняттю інформації. Цільовий слухач/читач не розуміє зміст висловлювання. Учень/учениця розуміє лише окремі ідеї прослуханого та прочитаного за наявності наочностей. Виконує третину (30%) завдань правильно. 2 бали Учень/учениця має значні складнощі з передавання основної думки письмових та усних висловлювань. Використовує окремі непов’язані фрази та словосполучення, намагається конструювати прості речення, але сторонньою допомогою.

Читання. Початковий рівень. Розуміє деякі ідеї та думки прочитаного без розуміння деталей за наявності наочностей. граматичні конструкції використовуються з помилками, які, однак не заважають сприйняттю інформації. Цільовий слухач/читач не розуміє зміст висловлювання. Учень/учениця розуміє лише окремі ідеї прослуханого та прочитаного за наявності наочностей. Виконує меньше третини (15-29%) завдань правильно. 1 бал Учень/учениця має значні складнощі з передавання основної думки письмових та усних висловлювань. Використовує окремі непов’язані фрази та словосполучення, намагається конструювати прості речення, але граматичні конструкції використовуються з помилками, які, однак не заважають сприйняттю інформації. Цільовий слухач/читач не розуміє зміст висловлювання. Учень/учениця розуміє лише окремі ідеї прослуханого та прочитаного за наявності наочностей. Жодне завдання не виконано правильно.

 

    Джерела

  1. Методичні рекомендації щодо оцінювання навчальнних досягнень учнів 5-6 класів ,які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту  базової середньої освіти .Наказ МОН №289 від 01.04.2022року .
  2. Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в першому адаптивному циклі у 5-х класах закладів загальної середньої освіти за Державним стандартом базової середньої освіти в умовах реалізації концепції НУШ.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь