Острожецька громада
Рівненська область, Дубенський район

Матеріали засідання №1 методичного об'єднання вчителів української мови і літератури та зарубіжної літератури

Дата: 09.09.2022 10:25
Кількість переглядів: 396

Виступ. Особливості навчання української мови в 5 класах НУШ за модельними навчальними програмами «Українська мова. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти.

Ярощук Тетяна Леонідівна,

вчитель української мови та літератури

Малинської філії І-ІІ ступенів

Острожецького ліцею імені І. Єремеєва

 

 

Модельна навчальна програма

«Українська мова. 5-6 класи»

для закладів загальної середньої освіти

(автори Голуб Н.Б., Горошкіна О.М.)

«Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»

(наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795)

     Українська мова – шкільний предмет, що входить до мовно-літературної галузі.

     Мета мовно-літературної освітньої галузі – розвиток компетентних мовців і читачів із гуманістичним світоглядом, які володіють українською мовою, читають інформаційні та художні тексти, зокрема класичної та сучасної художньої літератури (української та зарубіжних), здатні спілкуватися мовами корінних народів і національних меншин, іноземними мовами для духовного, культурного та національного самовираження та міжкультурного діалогу, для збагачення емоційно-чуттєвого досвіду, творчої самореалізації, формування ціннісних орієнтацій і ставлень.

У програмі витримано рівновагу інформаційної й розвивальної функцій, що важливо для процесу організації й структурування навчального матеріалу.

     Мета навчання української мови – розвиток особистості здобувача освіти засобами предмета, а саме:

- пізнання мови як цілісної системи, що забезпечує розвиток людини (мислення, пізнання світу, комунікацію,

самовираження й самовдосконалення, емоційний світ тощо) і функціювання суспільства;

- формування компетентного мовця, носія духовності, культури й традицій українського народу.

Відповідно до мети поставлено такі завдання:

1) виховання ціннісного ставлення до української мови як державної;

2) розкриття потенційних можливостей мови для життя й діяльності людини, суспільства;

3) виховання потреби пізнавати мовне розмаїття (фонетичне, лексичне, фразеологічне, граматичне) й активно

користуватися ним, удосконалювати культуру усного й писемного мовлення;

4) формування мовного чуття, усвідомлення естетичної й культурної цінності мови;

5) засвоєння знань, формування вмінь і навичок, необхідних для ефективної комунікації.

Структура програми концентрично-спіральна, що забезпечує поступове розширення й поглиблення мовних знань, системне, а не епізодичне набуття пізнавального досвіду.

Програму укладено з дотриманням таких принципів:

- світоглядності (дібрані теми й поняття сприяють розвиткові в суб’єктів освітнього процесу наукового уявлення про мову, її функції, системний характер, багаті виражальні можливості, роль у житті й становленні людини тощо)

- інструментальності (можливість застосування знань, умінь і навичок в усіх сферах життя людини);

- доступності (відповідність змісту віковим особливостям і рівневі розвитку учнів);

- систематичності й логічної послідовності (змістовий компонент укладено з дотриманням логічної послідовності й взаємозв’язку);

- соціалізації (знання, уміння й навички сприяють соціалізації учнів);

- культуровідповідності (вивчаючи мову, її носії засвоюють притаманну її народові культуру).

     Вертикаль у структурі програми представлена трьома ключовими компонентами («Очікувані результати» (1), «Зміст навчального предмета» (2) і «Види навчальної діяльності» (3)), а горизонталь – трьома змістовими лініями (мовною, мовленнєвою і соціокультурною).

     Змістовий компонент програми поділено на блоки: предметний, метапредметний й компетентнісний.

Предметний блок (мовна змістова лінія) передбачає знання розділів мови як системи, мовних одиниць усіх рівнів, їхні характерні ознаки та функції в мовленні; мови як відображення картини світу; мовної норми та її динамічності; різних типів помилок; засобів виразності, формування відповідних умінь і досягнення предметних  результатів.

Метапредметний блок (мовленнєва змістова лінія) орієнтує на знання відомостей про інформацію, текст, комунікацію й мовленнєві жанри, формування відповідних умінь і досягнення метапредметних результатів.

Компетентнісний блок (соціокультурна змістова лінія) спрямовує діяльність суб’єктів освітньої діяльності на формування ключових компетентностей і досягнення особистісних результатів. Цей блок покликаний реалізувати компетентнісний потенціал галузі, презентований у Додатку 1. Державного стандарту.

     Отже, зміст програми має потенціал для здобуття предметних, метапредметних і особистісних результатів.

     Засобами досягнення очікуваних результатів є тексти підручників, навчальні й практичні посібники, компетентнісно орієнтовані методики.

Шляхи реалізації програми:

- формування сприятливого для учнів мовного середовища в родині, у школі, в суспільстві;

- зміна ставлень (учня до себе як суб’єкта шкільної мовної освіти; учня і вчителя до української мови; учителя до

учня як повноправного суб’єкта освітнього процесу);

- перегляд показників навчальних досягнень учнів;

- формування стійких зовнішніх і внутрішніх мотивацій;

- упровадження особистісно й компетентнісно орієнтованих методик;

- якісна сучасна навчальна й методична продукція.

     Пріоритети викладання предмета. Важливим завданням у навчанні української мови сьогодні є вихід за межі академічності курсу, тобто зміна уявлення школярів про мову, усвідомлення, що мова не лише складна система, але й живий організм, багатовіковий носій мудрості, хранителька унікальної української культури, надійний інструмент пізнання й порозуміння, ефективний засіб самовираження, джерело естетичної насолоди. Її лексичні й фразеологічні злитки фіксують норми і правила гармонійного спілкування, активне послуговування мовою гарантує розквіт держави і збереження її кордонів.

     Програма покликана змінити ставлення до мови як суспільного явища і шкільного предмета, виховати нове покоління компетентних носіїв мови зі сформованим мовним чуттям, мовними смаками і мовною стійкістю.

     Розділи навчальної програми:

(мовна змістова лінія)

 • вступ. Українська мова в житті українців;
 • лексикологія;
 • фразеологія;
 • фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія;
 • відомості з синтаксису й пунктуації;

(мовленнєва змістова лінія)

 • інформація;
 • текст;
 • жанри мовлення;
 • спілкування.

 

 

Модельна навчальна програма

«Українська мова. 5-6 класи»

для закладів загальної середньої освіти

(автори: Заболотний О.В., Заболотний В.В.,

Лавринчук В.П., Плівачук К.В., Попова Т.Д.)

«Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»

(наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795)

     Метою навчання української мови в школі є формування компетентного

мовця, національно свідомої, духовно багатої мовної особистості.

     Завдання навчального предмета: навчити вільно, комунікативно доцільно

користуватися засобами української мови; виховати свідоме прагнення

до вивчення української мови; сформувати духовний світ учнів, цілісні

світоглядні уявлення, загальнолюдські ціннісні орієнтири; розвинути мислення,

пам’ять, творчі здібності, естетичні почуття, самоповагу та впевненість у собі.

Знання мають стати інструментом у розв’язанні життєвих проблем, засобом

особистісного розвитку, соціалізації учнів, успішного професійного

становлення та облаштування свого життя.

     Ця модельна навчальна програма:

 • ґрунтується на засадах цінностей українського народу, особистісно

зорієнтованого, компетентнісного, аксіологічного, діяльнісного, інтегративного

підходів;

 • передбачає реалізацію вимог до обов’язкових результатів навчання в

мовно-літературній освітній галузі;

 • ураховує наступність між циклами навчання;
 • орієнтується на компетентнісний потенціал мовно-літературної освітньої

галузі.

     У програмі визначено:

 • очікувані результати;
 • навчання учнів;
 • зміст навчального предмета;
 • види навчальної діяльності учнів.

     Очікувані результати навчання учнів – це результати, яких потрібно досягти на певному етапі освітнього процесу. Вони співвідносяться з обов’язковими результатами навчання, визначеними Державним стандартом.

     Орієнтовна послідовність досягнення очікуваних результатів навчання

учнів забезпечується структуруванням змісту навчального предмета з

використанням розділів, тем / тематик.

     Пропонований зміст окреслює рекомендований обсяг навчального

матеріалу, що має бути опанований учнями за певний період навчання в

процесі досягнення очікуваних результатів.

     Серед наведених у програмі видів навчальної діяльності учитель може

обирати ті, які вважає найбільш актуальними й корисними, до того ж він може

змінювати теми висловлень. Для зручності виокремлено види діяльності, які

мають здійснюватися на традиційних уроках розвитку мовлення.

     Сформульовані в кожному розділі та підрозділі ціннісні орієнтири, не

обмежуючи академічної свободи вчителя, мають на меті допомогти йому

вибрати тематику творчих робіт і дидактичного матеріалу, урізноманітнити й

структурувати навчальну діяльність, сформувати в учнів компетентності,

необхідні для успішної самореалізації в суспільстві. Наведені переліки можна

доповнювати та скорочувати.

     На формування ціннісних ставлень і суджень, які слугують базою для щасливого особистого життя та успішної взаємодії із суспільством, зорієнтована Концепція Нової української школи, де в розділі «Виховання на цінностях» зазначено, що «найосвіченіша людина може стати найгіршим злочинцем, якщо не розуміє і не поділяє загальнолюдських цінностей».

     Категорія «ціннісні орієнтири особистості» містить у собі три  компоненти: пізнавальний – усвідомлення сутності явища, його якостей, властивостей; емоційний – переживання цінності явища; мотиваційний –готовність діяти відповідно до усвідомленої цінності в ситуації вибору.

     Визначені ціннісні орієнтири сприяють входженню особистості в соціум,

пізнанню мовної картини світу, засвоєнню соціокультурних відомостей.

     Урок української мови на сучасному етапі повинен мати такі основні

особливості:

- виховання мовної особистості, національно-свідомого громадянина України;

- реалізація комунікативно-діяльнісного, українознавчого, функціонально-стилістичного та інших аспектів навчання;

- розвиток пізнавальних і творчих здібностей особистості;

- мовленнєва спрямованість уроку, удосконалення всіх видів мовленнєвої діяльності;

- здійснення морального, етичного та естетичного виховання, що передбачає особистісний підхід до навчання;

- посилення практичної спрямованості навчання;

- використання активних інноваційних форм, методів, прийомів навчання;

- інтегральність (реалізація внутрішньо- і міжпредметних зв’язків);

- оптимальність змісту уроку.

     Для досягнення мети вивчення української мови важливо чергувати різні

методи та прийоми психолого-педагогічної підтримки діяльності учнів:

- заохочення;

- створення яскравих навчально-образних уявлень;

- навчально-пізнавальна гра;

- створення ситуації успіху;

- створення проблемної ситуації;

- поштовх до пошуку альтернативних рішень;

- виконання творчих завдань;

- кооперація учнів.

     Ефективність освіти пов’язують із реалізацією компетентнісного підходу.

     Такий підхід передбачає зміщення акцентів із накопичення нормативно визначених знань, умінь і навичок на вироблення і розвиток умінь діяти, застосовувати досвід у конкретних умовах. Компетентності дають змогу усунути суперечності між засвоєними теоретичними відомостями та їх використанням для розв’язання конкретних життєвих завдань: уміти розрізняти об’єкти, ознаки, властивості; аналізувати і пояснювати причини та наслідки подій, вчинків, явищ; створювати тексти, проєкти; висловлювати ставлення до подій, вчинків; брати участь у колективних справах, у розв’язанні навчальних завдань та ін.

     Розділи моденьної навчальної програми:

 • вступ. Значення мови в житті людини й суспільства. Українська мова — державна мова України;
 • повторення та узагальнення вивченого в початкових класах. Текст. Речення. Слово.
 • лексикологія. Групи слів за значенням;
 • будова слова. Орфографія.
 • фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія.
 • відомості з синтаксису та пунктуації.
 • повторення та узагальнення вивченого в 5 класі.

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь