Острожецька громада
Рівненська область, Дубенський район

Матеріали засідання №1 методичного об`єднання вчителів 1,2 класів

Дата: 07.09.2022 09:47
Кількість переглядів: 160

Особливості  організації  освітнього процесу в 1-4класах загальноосвітніх навчальних закладів  у 2022-2023н.р.

Парфенюк В.В.,керівник

міжшкільного методичного об’єднання

вчителів 1,4 класів

     У 2022/2023 навчальному році освітній процес у 1–4-х класах спрямовано

на реалізацію Державного стандарту початкової освіти з урахуванням

досягнень та викликів за результатами впровадження реформи загальної

середньої освіти відповідно до Концепції «Нова українська школа».

      Освітня програма закладу освіти може бути розроблена на основі:

типової освітньої програми для учнів 1-2 класів закладів загальної

середньої освіти, розробленої під керівництвом О. Я. Савченко,

типової освітньої програми для учнів 1-2 класів закладів загальної

середньої освіти, розробленої під керівництвом Р. Б. Шияна;

типової освітньої програми для учнів 3-4 класів закладів загальної

середньої освіти, розробленої під керівництвом О. Я. Савченко;

типової освітньої програми для учнів 3-4 класів заосвітньої програми початкової освіти за вальдорфською педагогікою

(автори Косенко Д. Ю., Мезенцева О. І.), лист ДСЯО від 11.09.2020 № 01/01-

23/1044 ;освітньої програми «Світ чекає крилатих» (науковий керівник Цимбалару А. Д .), лист ДСЯО від 22.09.2020 № 01/01-23/1115;

освітньої програми за педагогічною технологією «Росток» (науковий

керівник Пушкарьова Т. О.), лист ДСЯО від 11.09.2020 № 01/01-23/1045;

освітньої програми «Інтелект України» (науковий керівник Гавриш І. В.),

лист ДСЯО від 06.08.2020 № 01/01-23/929; освітньої програми за системою розвивального навчання Д. Б. Ельконіна,В. В. Давидова та ін.. (автори Старагіна І. П., Захарова Г. М. та ін..), лист ДСЯО від 11.09.2020 № 01/01-23/1043; освітньої програми І циклу (1-2 класи) та ІІ циклу (3-4 класи) закладів загальної середньої освіти, які працюють за системою розвивального навчання(Центр психології і методики розвивального навчання), лист ДСЯО від 28.08.2021 № 01/01-23/1283.

          Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 03.06. 2022 р. № 521 оновлено типові освітні програми для 1 – 2 та 3 – 4 класів. Оновлені типові освітні програми затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 12.08. 2022 р. № 743.

     Частину навчального навантаження з фізичної культури (до 1 години на тиждень) у початковій школі можна використовувати на вивчення окремих навчальних предметів, що забезпечують рухову активність учнів (хореографія, ритміка, плавання тощо), за наявності відповідних умов, педагогічних кадрів та навчальних програм, які мають гриф Міністерства освіти і науки України.

        Використання навчальних посібників, зошитів з друкованою основою,

що доповнюють зміст підручників, є необов’язковим і може мати місце в

освітньому процесі лише за умови дотримання вимог щодо уникнення

перевантаження учнів та добровільної згоди усіх батьків учнів класу на

фінансове забезпечення. В освітньому процесі заклади загальної середньої освіти можуть використовувати лише навчальну літературу, що має грифи Міністерства освіти і науки України

(«Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», «Схвалено для

використання в освітньому процесі») або висновок «Схвалено для

використання в загальноосвітніх навчальних закладах» (наданий у 2018 – 2020роках). Перелік грифованої навчальної літератури доступний на офіційному вебсайті Міністерства освіти і науки України та на вебсайті ДНУ «Інститут модернізації  змісту освіти».

         З  особливостями організації дистанційного й змішаного навчання можна ознайомитися в листі Міністерства освіти і науки України від 02.11.2020 № 1/9-609, навчально-методичних посібниках зазначеної тематики, що схвалені для  використання в освітньому процесі.

Змістове наповнення освітнього процесу відображається в календарно-

тематичному плані з урахуванням усіх очікуваних результатів навчання,

визначених освітньою програмою закладу загальної середньої освіти. Під час

розроблення календарно-тематичного плану вчитель/учителька самостійно

визначає послідовність формування очікуваних результатів навчання,

враховуючи при цьому послідовність змісту в обраному підручнику та

можливості учнів класу. Учитель/учителька самостійно визначає кількість

годин на вивчення програмових тем. У межах навчальних годин відповідно до освітньої програми пропонується виділити час на проведення навчально-

пізнавальної практики, екскурсій. Вибір змісту і форм організації такої

навчально-пізнавальної практики заклад освіти визначає самостійно. для побудови освітнього процесу з урахуванням навчальних можливостей і потреб учнів класу доцільно зберігати гнучкість календарно-тематичного плану протягом року й, за потреби,змінювати терміни опрацювання програмових тем відповідно до результатів засвоєння учнями навчального матеріалу. Організаційне забезпечення виконання календарно-тематичного плану учитель здійснює під час поурочного планування. Плани уроків/занять є робочими матеріалами вчителя. Їх форму (текст, таблиця, схема тощо),

структуру (відповідно до обраної учителем класифікації типів уроків), спосіб

фіксації (на папері, на цифровому пристрої) учитель обирає на власний розсуд. У плані уроку/заняття визначається тема й мета уроку; послідовність

навчальних завдань та організаційні форми їх опрацювання; навчальні завдання для індивідуальної/групової/фронтальної роботи учнів. під час планування організаційних форм роботи на уроці/занятті важливо враховувати, що в умовах компетентнісно орієнтованого навчання посилюється значущість роботи з формування навичок  самоорганізації і самонавчання, уміння виокремлювати серед потоку інформації тієї, яка цікавить найбільше, яка потрібна для виконання певного навчального завдання тощо. Однією із форм самоосвітньої діяльності учнів

може бути самопідготовка у позаурочний час. Під час вибору завдання для самопідготовки, при визначенні його обсягу, необхідно враховувати часові затрати дитини на виконання, сумарний час виконання завдань для самопідготовки із різних предметів у співвіднесенні з вимогами Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти (затверджений наказом МОЗ 25.09.2020 № 2205, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.11.2020 р. за № 1111/35394), якими визначено, що «тривалість виконання завдань для самопідготовки учнів у позанавчальний час не рекомендується більше ніж 1 година у 3 – 5 класах. Учням 1 – 2 класів не рекомендуються обов’язкові завдання для самопідготовки у поза навчальний час» (пункт 6 розділу V). Водночас, за потреби, з урахуванням індивідуальних

навчальних можливостей і потреб учням 2-х класів пропонуємо задавати

індивідуальні завдання за вибором. При цьому, завдання мають бути

дозованими, аргументовано значущими для дитини, з чіткою знайомою

інструкцією, що передбачає відтворення/застосування відомих способів дій.

Сумарні витрати часу на виконання завдань для самопідготовки учнями 2

класів не повинні перевищувати 45 хв на добу. Однією із форм створення психологічно комфортної атмосфери в класному колективі, актуалізації в учнів мотивації до навчальної діяльності є ранкові зустрічі.

      Фактичне виконання навчальної програми фіксується у Класному

журналі відповідно до Методичних рекомендацій щодо заповнення Класного

журналу учнів початкових класів Нової української школи, затверджених

наказом Міністерства освіти і науки України від 02.09.2020 № 1096.

Запропоновані рекомендації стосуються структурування Класного журналу

(розподілу сторінок між предметами вивчення та інтегрованими курсами),

фіксації змісту та форм фактично проведених уроків. Фіксацію результатів

оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюють відповідно до Методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, що затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 13.07.2021 № 813, та роз’яснень до них, викладених у цьому документі в окремому розділі. В перші тижні навчального року діагностувати стан засвоєння учнями 2, 3 і 4 класів навчального матеріалу попереднього класу. Діагностування навченості учнів на початку навчального року можна здійснюватися за допомогою різних методів і засобів. Можна протягом перших двох тижнів навчання пропонувати учням діагностувальні завдання зукраїнської мови та читання, математики, курсу «Я досліджую світ», які гармонійно вплітаються в систему навчальних завдань уроку й укладені на суттєвому для подальшого навчання матеріалі. Діагностувальні завдання можуть реалізовуватись по-різному, наприклад, шляхом виконання усіма учнями класу одночасно комплексу завдань (5 – 10-хвилинної самостійної роботи); виконання різнорівневих завдань у групах, утворених учнями з приблизно рівними навчальними можливостями; колективного виконання роботи з коментуванням зі спостереженням за відповідями кожної дитини (в умовах малочисельних класів) тощо. Під кінець опрацювання теми «Повторення» можуть бути запропоновані діагностувальні роботи, орієнтовний час виконання яких не перевищує 20 хв у 2 класі, 30 хв – у 3-4 класах. Результати діагностування радимо використати для коригування календарно-тематичного плану вивчення предмета/інтегрованого курсу. Задля цього роботу з підготовки календарно-тематичного плану на 2022/2023 навчальний рік радимо побудувати у такій послідовності: до початку навчального року скласти проєкт календарно-тематичного плану; протягом перших двох-трьох тижнів навчання провести діагностування навченості учнів 2-4 класів; за результатами діагностування скоригувати проект календарно-тематичного плану; погодити й затвердити документ відповідно до прийнятих у закладі вимог щодо документообігу.

           У 2022/2023 навчальному році оцінювальну діяльність здійснюють

відповідно до Методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів

навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, що затверджені

наказом Міністерства освіти і науки України від 13.07.2021 № 813. У випадках, що не зазначені у цих методичних рекомендаціях, рішення щодо оцінювання результатів навчання здобувачів освіти, керуючись правом на автономію у професійній діяльності, приймає вчитель; за потреби, зокрема за умови  масовості ситуації, погоджує його з керівництвом закладу загальної середньої освіти/фаховим методичним об’єднанням. Водночас у таких випадках учитель бере на себе відповідальність за прийняті рішення, що є проявом його професійності.

У 1–4 класах закладів загальної середньої освіти здійснюють формувальне

та підсумкове (річне) оцінювання.

         Наказом МОЗ від 01.08.2022 р. №1371 внесено зміни до санітарного регламенту МОЗ для шкіл. 

У змінах зазначено, що в умовах воєнного стану, для учнів, які перебуваючи за кордоном здобувають освіту у другу зміну, початок занять повинен бути не пізніше 16:00 години.

В умовах воєнного стану, для учнів 1-4 класів, які здобувають освіту перебуваючи за кордоном, допускається організація дистанційної форми навчання у другу зміну.

В умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації іншого характеру безперервна тривалість навчальних занять при організації дистанційного навчання у синхронному форматі не повинна перевищувати для учнів:

• 1-2 класів - 2 навчальних занять по 30 хвилин або 3 - по 20 хвилин;

• 3-4 класів - 2 навчальних занять по 45 хвилин або 3 - по 30 хвилин, або 4 - по 20 хвилин.

    Ресурси якими користуватися вчителям у 2022-2023н.р.:

 

Щодо особливостей організації нового 2022/23 навчального року та рекомендації першочергових кроків із підготовки до ньогоhttps://mon.gov.ua/ua/news/osoblivosti-organizaciyi-202223-navchalnogo-roku

 

Трансляція наради МОНhttps://www.youtube.com/watch?v=YJcKN2cpmy4 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/metodichni-rekomendaciyi

 

ПрограмиНовоїукраїнськоїшколиhttps://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli

 

ЗО в умовах воєнного стануhttps://sqe.gov.ua/diyalnist/rekomendacii-zakladam-osviti/zakladi-osviti-v-umovakh-voiennogo-stan/

Безпечнеосвітнєсередовище: новівимірибезпеки

https://sqe.gov.ua/bezpechne-osvitnie-seredovishhe-novi-vim/

Наказом МОЗ від 01.08.2022 р. №1371 внесено зміни до санітарного регламенту МОЗ для шкіл.

Методичні рекомендацій щодо заповнення Класного  журналу учнів початкових класів Нової української школи, затверджених

наказом Міністерства освіти і науки України від 02.09.2020 № 1096.

Методичні рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, що затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 13.07.2021 № 813.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь