Острожецька громада
Рівненська область, Дубенський район

Матеріали засідання №1 методичного об'єднання вчителів природничого циклу

Дата: 02.09.2021 10:43
Кількість переглядів: 237

Виступ «Сучасний освітній інструментарій компетентнісно орієнтованого навчання з географії»

Кравець Жанна Сергіївна,

вчитель географії

Острожецького ліцею

імені І. Єремеєва

 

Матеріали серпневих студій з географії та інших предметів можна переглянути на сайті РОІППО.

Варто ще раз акцентувати увагу на визначеннях понять «компетеннісний підхід» і «компетентність», отже:

 • компетентнісний підхід - спрямованість освітнього процесу на формування і розвиток компетентностей учнів як кінцевого результату навчання;
 • компетентність – набута у процесі навчання здатність особистості, що складається зі знань, умінь, навичок, цінностей, ставлення, досвіду, що можуть цілісно реалізуватися на практиці. 

Але існує низка проблем, які заважають нам реалізовувати компетентнісний підхід на практиці. Це:

 

Над вирішенням останньої проблеми працює РОІППО, здійснюючи науково-методичний супровід із забезпечення компетентнісного підходу.

 

 

Традиційні форми організації

Нетрадиційні форми

 • семінари – тренінги
 • семінари – практикуми
 • круглі столи, науково – практичні конференції,
 • творчі групи,
 • опорні школи,
 • поширення педагогічного досвіду, майстер-класи,
 • самоосвіта,
 • авторські творчі майстерні,
 • взаємовідвідування уроків,
 • засідання методичних об’єднань
 • методичні фестивалі
 • ділові ігри
 • проблемні столи
 • аналіз конкретних ситуацій
 • педагогічні дискусії
 • дебати
 • аукціон педагогічних ідей
 • інтернет – конференції
 • вебінари
 • методичні  студії
     

Важливим є інформаційний напрям роботи, зокрема  розробка методичних рекомендацій:

 • організація освітнього процесу з географії
 • оцінювання та контроль навчальних досягнень учнів
 • організація освітнього процесу в умовах карантину
 • формування медіаграмотності на уроках географії
 • використання мультимедійних технологій на уроках географії;

та дидактична діяльність, а саме

 • створення електронних посібників для 8-9 класів (спільно з «Контур плюс»)
 • створення дидактичних матеріалів з забезпечення профільного вивчення географії
 • електронний посібник «Особливості компетентнісно орієнтованого уроку з географії»
 • організація навчально-дослідницької роботи учнів на шкільному географічному майданчику

і  видавнича діяльність.

Перед педагогами постає питання: чому вчити в умовах компетентнісно-орієнтованого навчання:

 • навички критичного мислення, креативних якостей та когнітивної гнучкості
 • навички організаційних та комунікаційних здібностей
 • всебічний розвиток особистості шляхом виявлення її нахилів і здібностей
 • навички оволодіння засобами пізнавальної, дослідної та практичної діяльності
 • виховання особистості, яка прагне до здобуття освіти упродовж життя
 • формування умінь практичного і творчого застосування здобутих знань
 • застосовування здобутих знаннь у процесі життєдіяльності.

Пріоритетним напрямком діяльності стає розробка сучасного освітнього інструментарію компетентнісно - орієнтованого навчання з географії.

В цьому нам можуть допомогти такі сучасні методики, техніки, технології навчання:

 • Інформаційно – комунікаційні технології (ІКТ): ресурси Інтернету, мультимедійна дошка, аудіо-, відео-, електронні джерела
 • Технологія «перевернутий клас» як модель змішаного навчання (джерело: Classifying K–12 BlendedLearningByHeatherStakerandMichael B. Horn, 2012)
 • Наукова, в тому числі і STEM - освіта : формування  наукового, критичного мислення
 • Проєктне, проблемно-орієнтоване навчання
 • Дослідницьке навчання - підхід «5Е»: залучення дітей(enagage), дослідження інформації (explore), пояснення питань (explain), розробка (elaborate), оцінювання (evaluate).

Можна виділити такі типи уроків відповідно до компетентнісної парадигми:

 

 

ЯКИМ ПОВИНЕН БУТИ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНИЙ УРОК?

ВІДПОВІДЬ: ДІЯЛЬНІСНИМ – УРОК, ПІД ЧАС ЯКОГО ВЧИТЕЛЬ НАВЧАЄ УЧНЯ ВЧИТИСЯ:

  • Ставити цілі
  • Усвідомлювати мотиви
  • Розуміти завдання
  • Знаходити способи виконання завдання
  • Здійснювати самоконтроль і самооцінку

Орієнтовна структура компетентнісно-орієнтованого уроку може виглядати таким чином:

 • МЕТА УРОКУ: сприяти розвитку (формуванню) таких предметних (ключових)   компетентностей….
 • МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ: забезпечення емоційної готовності  до уроку, актуалізація cуб’єктного досвіду та опорних знань
 • ЦІЛЕВИЗНАЧЕННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ: визначення разом з учнями особистісно значущої мети та очікуваних результатів роботи
 • ЕТАП ЦІЛЕРЕАЛІЗАЦІЇ (ОПРАЦЮВАННЯМАТЕРІАЛУ): організація учнів до здобуття знань, залучення до продуктивної діяльності; керування поліфункціональним спілкуванням
 • РЕФЛЕКСІЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ: аналіз результатів роботи та способів їх досягнення; оцінювання навчальної діяльності
 • ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Відбувається ЗМІНА ПІДХОДІВ ДО ОЦІНЮВАННЯ: оцінювання має ґрунтуватися на позитивному принципі, що передбачає врахування рівня досягнень учнів, а не ступінь їх невдач

ФОРМАМИ ОЦІНЮВАННЯ можуть бути самоперевірка д/з за зразком, самоконтроль, взаємоопитування в парах,  навчальне повідомлення біля дошки

З метою формування і перевірки компетентностей застосовуються КОМПЕТЕНТНІСНО – ОРІЄНТОВАНІ ЗАВДАННЯ.

СТРУКТУРА КОМПЕТЕНТНІСНО – ОРІЄНТОВАНИХ ЗАВДАНЬ

  1. Мотивація (стимул)
  2. Інформація
  3. Сформульоване запитання (проблема)
  4. Критерії оцінювання відповіді
  5. ДЖЕРЕЛО ЯКІСНИХ КОЗ: завдання PISA (http://testportal.gov.ua/ ), завдання природознавчої гри «Геліантус» (http://www.helianthus.com.ua/tasks/)

Що ж чекає ШКІЛЬНУ ГЕОГРАФІЧНУ ОСВІТУ В 2021/2022 Н.Р.?

Нормативно-правове забезпечення є таким:

 • Лист Міністерства освіти і науки України «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році»
 • Методичні рекомендації Рівненського ОІППО “Щодо  вивчення географії в закладах загальної середньої освіти Рівненської області у 2021 – 2022 н. р”.: https://roippo.org.ua/activities/scientific_methodological/guidelines.php
 •  Лист Міністерства освіти і науки України №1/9-404 від 09.08.2021 “Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2021/2022 навчальному році”:  https://imzo.gov.ua/
 • Лист ІМЗО від 11.08. 2021 № 22.1/10 – 1775 «Методичні рекомендації щодо розвитку STEM – освіти в закладах загальної середньої та позашкільної освіти»: https://imzo.gov.ua/

Програми з географії лишилися тими ж, за якими ми працювали у попередньому навчальному році:

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv

Документація вчителя географії – це:

 • Календарно - тематичне планування та поурочні плани - конспекти
 • довільна форма, у тому числі з використанням друкованих чи електронних джерел
 • формат, обсяг, структура, зміст та оформлення календарно-тематичних планів та поурочних планів-конспектів є індивідуальною справою вчителя
 • Вимоги:
 • відповідність Державному стандарту
 •  відповідність очікуваним результатам
 • відповідність структури і обсягу КТП освітній програмі закладу освіти
 • забезпечення компетентнісного підходу у викладанні

Ведення та оцінювання шкільної документації не зазнало ніяких змін:

 • Видами оцінювання навчальних досягнень учнів є поточне, тематичне,  семестрове, річне оцінювання та державна підсумкова атестація
 • Тематична оцінка виставляється  на підставі результатів опанування учнями матеріалу теми впродовж її вивчення з урахуванням поточних оцінок, різних видів навчальних робіт (практичних, лабораторних, контрольних робіт) та  навчальної активності школярів
 • Оцінка за семестр виставляється за результатами тематичного оцінювання
 • Оцінка за рік  виставляється на основі  семестрових оцінок
 •  Практичні роботи виконуються усі, а оцінюються 2 за семестр (як правило підсумкові за змістом)  на вибір учителя
 • Із запропонованої тематики досліджень учень за бажанням вибирає 1-2 (впродовж року) та виконує його індивідуально або в групі. Результати презентуються  учнями і оцінюються вчителем
 • Обов’язковою для виконання є одна на рік підсумкова письмова  контрольна робота (рекомендовано тестовий формат з картографічним завданням)

РЕКОМЕНДАЦІЇ МОН УКРАЇНИ є наступними:

 1. Здійснення організації освітнього процесу з географії у 2021/2022 н. р.  з урахуванням Національного звіту за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018 (режим доступу http://testportal.gov.ua/)

    Короткострокова перспектива

 • оновлення навчальних ресурсів закладів освіти;
 • включення в програму підготовки вчителів / викладачів природничо-наукових

     дисциплін методики формування в учнів здатності критично мислити,

     розробляти, проводити експерименти та аналізувати дані, обґрунтовувати

     висновки, застосовувати теорії в життєвих ситуаціях, працювати з новими даними;

 • розробка методичних матеріали щодо проведення різноманітних позашкільних

занять (екскурсії, польові дослідження, експедиції, довготривалі спостереження

    й експерименти), що сприяють формуванню системного природничо-наукового мислення;

Довгострокова перспектива

 • упровадження нових освітніх стандартів і програм з природничо-наукових дисциплін, які б відбивали сучасні погляди на природничо-наукову компетентність й актуалізували практичну орієнтованість системи природничо-наукових знань;
 • оновлення відповідно до сучасних вимог освітнього середовища закладів освіти з метою підвищення ефективності оволодіння природничо-науковою грамотністю;
 •  розробка загальнодоступних ресурсів природничо-наукового спрямування, зокрема віртуальних лабораторій;
 •  дослідження ефективності впливу на рівень сформованості природничо-наукової грамотності проєктно-дослідницької навчальної діяльності в закладах освіти.

Сучасні освітні ресурси для вивчення географії є такими:

 • Безкоштовний спеціалізований науковий словник сучасної суспільної географії: https://geohub.org.ua/geography
 • Географіка. Географічний портал [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://geografica.net.ua/publ/galuzi geografiji/metodikavikladannjageografiji/35
 • Інтернет на користь: онлайн-ресурси для вивчення географії [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://naurok.com.ua/post/internet-na-koristonlayn-resursi-dlya-vivchennya-geografi
 • Всеукраїнська школа онлайн портал [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://lms.e-school.net.ua/
 • PISA: природничо-наукова грамотність / уклад.Т. С. Вакуленко, С. В. Ломакович, В. М. Терещенко, С. А. Новікова; перекл. К. Є. Шумова. - Київ,2018. - 119 с.
 • Національний звіт за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018 / кол. авт. :М. Мазорчук (осн. автор), Т. Вакуленко, В. Терещенко, Г. Бичко, К. Шумова, С. Раков, В. Горох та ін. ; Український центр оцінювання якості освіти. - Київ : УЦОЯО, 2019. - 439 с.
 • Уроки PISA -2018: Природничо-наукова грамотність і як її розвивати /авт. О. Козленко, Інституту педагогіки НАПН України ж-л «Біологія і хімія в рідній школі». — 2020. - № 1 - 8 стор.
 • Медіаграмотність на заняттях з географії. Навчальне видання / Філончук Зоя. За редакцією Волошенюк О., Іванова В. — Київ: АУП, ЦВП, 2020. — 73 с., іл.

АКТУАЛЬНИМИ ПИТАННЯМИ до серпневих секцій були виокремлені наступні:

 • Реалізація навчально - методичного та  технологічного інструментарію щодо впровадження компетентнісно орієнтованого та діяльнісного підходів
 • Здійснення організації освітнього процесу з географії у 2021/2022 н. р.  з урахуванням Національного звіту за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018 (режим доступу http://testportal.gov.ua/)
 • Реалізація STEM – навчання на уроках географії: (Матеріали форуму для вчителів природничих предметів із теми «STEM – освіта: досвід упровадження,  перспективи розвитку: https://roippo.org.ua/activities/research/konferents-forumi/index.php)
 • Професійний стандарт вчителя закладу загальної середньої освіти
 • Медіаграмотність на уроках географії.

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь