Острожецька громада
Рівненська область, Дубенський район

Матеріали засідання №1 методичного об'єднання практичних психологів, соціальних педагогів, логопеда

Дата: 02.09.2021 10:23
Кількість переглядів: 1745

Порядок надання логопедичних послуг в системі освіти. Нормативно- правова база логопеда в 2021- 2022 н. р.

               

     Наумчук Надія Валеріївна

логопед Острожецького ліцею імені І. Єремеєва

 

Перспективи розвитку дитини з мовленнєвими порушеннями залежать не лише від відповідальності бать­ків, але й від кваліфікації спеціаліста, який усуває дефекти мовлення в дошкільному закладі та у школі. Специфіка роботи логопеда освітнього закладу дещо відрізняється від роботи спеціалістів медичних закладів.

Зупинимося на особливостях корекції мовленнєвих порушень у логопедичному пункті.

Згідно з «Положенням про логопедичні пункти системи освіти» від 13.05.93р. орган державного управління освітою за логопедичним пунктом закріплює освітній заклад, початкових класів у якому має бути не менше 20, у сільській міс­цевості не менше ніж 4 школи і дошкільні за­клади незалежно від кількості дітей.

Тривалість робочого тижня вчителя-лого­педа — 18 годин. На логопедичні пункти зараховують дітей з різними відхиленнями мовленнєвого розвитку, виявлених логопедом під час логопедичного обстеження, яке прово­диться з 1 до 30 вересня та з 1 до 30 травня. Усі виявлені логопати записуються в ок­ремий список (див. додаток 1 «Положення про логопедичні пункти системи освіти»). На логопедичному пункті одночасно пра­цює 25 - 30 здобувачів освіти.

Учитель-логопед освітнього закладу має певні посадові обов'язки:

• у своїй професійній діяльності прагне до виконання завдань, що стоять перед освітнім закладом, а також керується «Положенням про логопедичні пункти»;

• зобов'язаний систематично підвищу­вати свою кваліфікацію, знайомитися із сучасними досягненнями логопедії, засто­совувати науково доведені методи корекції мовлення зарубіжних і вітчизняних учених, переймати досвід передових логопедів регіо­нального рівня;

• має знати і враховувати межі власної компетенції. Він не повинен вирішувати зав­дання, які неможливо виконати при сучас­ному стані логопедичної науки і практики та рівні його професійної підготовки, а також завдань, що знаходяться в компетенції спе­ціалістів інших професій;

• при проведенні корекційної роботи має враховувати індивідуальність дитини, особ­ливості  характеру, психологічний і емоцій­ний стан.

На логопедичний пункт, насамперед, зара­ховуються здобувачі освіти, в яких мовленнєві порушення нега­тивно впливають на успішність: із загальним недорозвиненням мовлення третього-четвертого ступенів, фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення. Приблизно у чверті зарахованих логопатів можуть бути фонетичні дефекти, які не впли­вають на засвоєння програми початкової школи. Із цими дітьми заняття проводяться 1-2 рази на тиждень. З здобувачами освіти, які мають ЗНМ, -3 рази на тиждень, ФФНМ - 2-3 рази. Індивідуальні заняття з логопатами із заї­куватістю, дизартрією, ринолалією проводяться 2-3 рази на тиждень по 15 - 20 хв. із кожною дитиною.

За «Положенням про логопедичні пунк­ти» основна форма організації навчально- корекційної роботи - групові заняття. Наповнюваність груп – 4 -5 осіб.

Для фіксації корекційного процесу, який організує і проводить учитель-логопед шко­ли, ведеться така документація:

   • список дітей із вадами мовлення;

   • мовленнєва картка на кожного здобувача освіти;

   • журнал обліку відвідування;

   • журнал обліку консультації;

   • план методичної роботи на навчальний рік;

   • перспективний план роботи на навчальний рік;

   • робочі зошити логопатів;

   • зошити для індивідуальних занять із корекції звуковимови (знаходяться в     

     дітей);

   • розклад занять груп, завірений дирек­тором школи;

   • звіт про логопедичну роботу, проведену за навчальний рік.

Якщо на логопедичному пункті займа­ються одночасно дві або декілька груп здобувачів освіти одного віку з однаковими мовленнєвими порушеннями, допускається використання одного перспективного плану й одного поурочного робочого плану. Робочі зошити ведуться за одним орфо­графічним режимом, у 1-2-х класах підпи­суються логопедом, зберігаються на логопедичному пункті до 30 квітня. Після кожного заняття вчитель-логопед перевіряє роботу здобувачів освіти, за можливості, про­понує дитині знайти помилку в певному ре­ченні або слові та самостійно її виправити. Важливо оцінити не правильність викона­ного завдання логопатом, а активність, само­стійність, уважність, старанність, бажання працювати краще. Така комплексна оцінка роботи на логопедичному занятті морально підтри­мує дітей, повертає віру у власні сили, при­вчає уважно перевіряти записане на занятті, прагнути до виправлення допущеної помил­ки, стимулює активність. Зошити для індивідуальних занять із корекції звуковимови ведуть лише ті діти, з якими логопед працює для усунен­ня фонетичних вад. У них записуються реко­мендовані вправи для постановки звуків, зав­дання для автоматизації поставлених звуків. Здобувачі освіти зберігають ці зошити вдома і приносять на кожне заняття.

При корекції мовлення в дитини важливу роль відіграє співпраця логопеда з батьками. На  батьківських зборах учитель-логопед повинен пояснити, що фонетико-фонематичні та лексико-граматичні порушен­ня мовлення не завжди супроводжуються порушенням звуковимови, і через це батьки їх не помічають. Але саме ці порушення не­гативно впливають на засвоєння дитиною шкільної програми, часто є причиною стійкої неуспішності. Учитель-логопед розповідає про те, який вид мовленнєвого порушення виявлений у ди­тини та які труднощі у навчанні пов'язані з цією вадою. Можна навести приклади зі своєї практики, показати письмові роботи дітей-дисграфіків. Логопед має довести, що таких усклад­нень можна уникнути, якщо вчасно провести спеціальну корекційну роботу.

Важливо підкреслити, що батьки також несуть відповідальність за відвідування ло­гопедичних занять своїми дітьми. Щоб отримувати суттєву допомогу від батьків при усуненні мовленнєвих дефектів, логопед повинен постійно підтри­мувати контакт із ними, що здійснюється під час систематичних консультацій-бесід протягом усього періоду корекції.

У шкільних логопедів є проблема з відві­дувань логопатами занять, тому що вони про­водяться, зазвичай, у позаурочний час. Діти, які не відвідують групи продовженого дня, приходять на заняття з дому. Здобувачів освіти, які продовжують навчання на ГПД, вихователі направляють на логопедичні за­няття з будь-якого режимного моменту від­повідно до розкладу. Розклад логопедичних занять має бути відомий вихователям ГПД.

Якщо дитина присутня у класі на уроках, але не з'являється на логопедичному занят­ті, логопед повідомляє про це батьків учня і вчителя. Спільними зусиллями проводиться робота з усунення причини пропусків, якщо цього не вдається досягти, логопат вибуває через невідвідування, а на його місце зара­ховується інша дитина. Допомога батьків під час корекції вад звуковимови є обов'язковою.

Протягом навчального року вчитель-логопед відвідує методичні об'єднання вчителів молодшої школи, знайомить їх із метода­ми та прийомами корекційної роботи, надає консультації з питань усунення мовленнєвих дефектів. У свою чергу вчитель-логопед повинен знати зміст і методи навчання рідної мови і читання, враховувати рівень програмових вимог при проведенні логопедичних занять.

Вивчення нормативної документації, підвищення кваліфікації, поповнення дидак­тичного матеріалу може відбуватися під час шкільних канікул. Протягом осінніх канікул логопед досліджує стан письмових робіт учнів 2-3-х класів із метою виявлення дітей-дисграфіків і контролю здобувачів освіти, які займалися на логопедичному пункті. За на­явності вільних місць зараховуються нові логопати. Під час зимових канікул логопед обстежує стан писемного мовлення дітей 1-х класів за прописами та зошитами, розроб­ляє необхідну наочність, відвідує колег для обміну досвідом роботи, проводить консуль­тації з батьками, бере участь у педагогічних і методичних заходах школи.

Для покращення якісної організації освітнього процесу  Міністерством освіти і науки України розроблено проєкт наказу «Про затвердження Порядку надання логопедичних послуг в системі освіти».

Проектом передбачено:

  • оновлення положення про логопедичні пункти в системі освіти, у тому числі визначення порядку їх створення, функціонування та надання ними логопедичних послуг;
  • визначення особливостей надання логопедичних послуг вчителями-логопедами закладів дошкільної та загальної середньої освіти, їх обов’язків та повноважень;
  • визначення особливостей надання логопедичних послуг в інклюзивно-ресурсних центрах, обов’язків та повноважень вчителів-логопедів цих установ;
  • унормування організації надання логопедичних послуг, у тому числі форм організації такої роботи, документів, які мають вести вчителі-логопеди, особливостей розбудови матеріально-технічної бази.

Учитель-логопед керується у своїй діяльності нормативно-правовими документами:

   Конвенція "Про права дитини"(стаття 23)

   -  Конституція України (стаття 53)

   Закон України «Про освіту»         

   Закон України «Про загальну середню освіту»

   -  Закон України «Про охорону дитинства» (стаття 21)

   -  Наказ МОН «Про затвердження Положення про логопедичні пункти        системи освіти»

   -  Наказ МОН №1041 «Про забезпечення прав дітей-інвалідів та дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку»

 

                           Список використаних джерел:

1. Довідник учителя-логопеда /Авт.-упор. С. М. Лупінович. — Тернопіль-

    Мандрівець, 2008.          

2. Організація роботи логопедичного пункту при загальноосвітній школі:           

    Методичні рекомендації.-Л.:ЛОНМІО, 2006.

3.  https://imzo.go.ua

4.  https://mon.go.ua

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь