Острожецька громада
Рівненська область, Дубенський район

Матеріали засідання №1 методичного об'єднання вчителів фізико-математичного циклу та інформатики

Дата: 02.09.2021 09:59
Кількість переглядів: 195

Виступ: «Особливості викладання курсу інформатики в початковій школі у контексті Нової української школи. Використання хостингу при вивченні модуля «Веб-технології»».

 

Новосад Олена Василівна

вчитель інформатики

Борбинської ЗОШ І – ІІІ ст.

 

НУШ —  це головна реформа освіти МОН України, основною метою якої є створення  такої школи, де учням цікаво навчатися, де вони отримують знання та уміють їх застосовувати у повсякденному житті.

Планування й реалізація освітнього процесу з інформатики у ЗЗСО у 2021/2022 н.р. визначаються типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408, зокрема рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти, загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. Розглядаючи розподіл годин навчального плану у процесі створення навчального плану освітнього закладу, слід зазначити, що після виокремлення інформатичної галузі (ІФО) у Державному стандарті базової середньої освіти створились умови для перерозподілу годин як предмету «технології», так і предмету «інформатика», оскільки години інваріантної частини навчального плану ЗЗСО можуть надаватися для цих предметів сумарно. Насамперед це стосується старшої школи. Планування освітнього процесу закладу ЗСО стає більш гнучким, але вимагає більш детального аналізу. Також треба враховувати, що було поновлено санітарні норми і правила, введено з 1 січня 2021 року «Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти», що також буде зумовлювати необхідність певного коригування освітнього процесу. Згідно з чинною навчальною програмою для 5-9 класів, основним методичним підходом до вивчення предмета «інформатика» має бути розвивально-компетентнісний підхід. Складовими компетентності учнів є, по-перше, знання, але не просто інформація, а швидко змінювана, динамічна, різноманітна, яка потрібна для здійснення тієї чи іншої діяльності чи розв’язання певного кола пізнавальних і життєвих задач, виконання завдань, що виникають у процесі життєдіяльності в соціумі. По друге, учням потрібні вміння застосувати ці знання у конкретній ситуації й розуміння, яким чином це зробити. По-третє, мають бути сформовані ціннісні орієнтації, потрібні суспільству й уміння адекватного оцінювання себе, світу, свого місця в світі, конкретного знання, необхідності чи непотрібності його для своєї діяльності, а також методу його здобування чи використання. Нова українська школа має бути зорієнтована на формування тих умінь і компетентностей, які будуть необхідними дитині для успішної самореалізації у житті.

Організація освітнього процесу у 2 та 4 класі передбачає обов’язкове дотримання наступності у впровадженні інноваційних форм і методів взаємодії учнів, учителів, батьків, започаткованих у 1 класі (лист Міністерства освіти і науки від 23.08.2017 № 1/9-450). Із цією метою вчителеві пропонуються навчальні програми на навчальний рік, що конкретизують навчальний зміст та розподіл конкретних очікуваних результатів навчання. Програми з предметів/інтегрованих курсів структуровано  за змістовими лініями або темами, які є орієнтовними та можуть бути частково або повністю змінені.

         На основі модельних програм педагогом може бути розроблено навчальні програми та створено календарно-тематичне планування.

Календарне планування навчального матеріалу вчителі мають право здійснювати безпосередньо у текстах робочих навчальних програм, розробка планів проведення навчальних занять є компетенцією педагога, який і визначає їх структуру і форму.

У 5-11 класах закладів загальної середньої освіти у 2021/2022 н.р. вивчення інформатики буде продовжуватися за навчальними програмами, які розміщено на веб-сайті Міністерства освіти і науки України.

Учитель не обмежений у виборі організаційних форм, видів, методів та засобів навчальної діяльності з метою забезпечення передбачуваного Державним стандартом рівня навчальних досягнень учнів як результату освітнього процесу. Однак для успішного опанування курсу інформатики рекомендованими є організація роботи кожного учня за комп’ютером на кожному уроці, наприклад, у формі виконання практичної роботи або електронного уроку, а також підключення комп’ютерного класу до швидкісного Інтернету. Рекомендовано проводити як формувальне, так і підсумкове оцінювання, за кожною темою курсу. У підсумкових оцінках має враховуватися набуття учнем всіх знаннєвих, діяльнісних та ціннісних компетенцій, зазначених у відповідних темах навчальної програми. У разі звільнення учня від роботи за комп’ютером оцінюватися мають ті з зазначених у програмі складових компетентності, які можуть бути набуті без використання комп’ютера (переважно знаннєві й ціннісні). Потрібно зауважити, що якщо учень звільнений від роботи за комп’ютером, але стан здоров’я дає йому можливість використовувати смартфон, то завдяки спеціалізованим програмним засобам він може значною мірою набути й діяльнісних компетенцій, згідно з вимогами навчальної програми. Рівень набуття таких компетенцій також має оцінюватися.

На уроках інформатики у 5-9 класах при вивченні тем: «Опрацювання текстових даних» (5,8 класи), «Комп’ютерні презентації» (6 клас) та «Опрацювання табличних даних» (7,9 класи) при відсутності ліцензії на пакет офісних програм MS Office альтернативним може стати вільне програмне забезпечення: пакет LibreOffice або WPS Office, завантажити які можна з офіційних сайтів https://www.libreoffice.org/download/download/ та https://www.wps.com/download. WPS Office також працює під операційною системою Android, що дозволяє працювати зі смартфонів, проте LibreOffice, крім додатків для роботи з текстовими (Writer), табличними даними (Calc) та презентаціями, містить додатки для роботи з базами даних (Base) та графічний редактор (Draw).

У 6 класі при вивченні теми «Комп’ютерна графіка» за відсутності ліцензованого програмного забезпечення для роботи векторною та растровою графікою, наприклад, CorelDraw та Photoshop, можна використовувати вільне програмне забезпечення: для векторної графіки популярний графічний редактор Inkscape, для растрової – Gimp. Завантажити їх можна з офіційних сайтів https://inkscape.org/ru та https://www.gimp.org/.

Як варіант, можна скористатися векторним графічним редактором Draw пакету LibreOffice та для роботи з растровою графікою Photoscape (http://www.photoscape.org/ps/main/index.php).

Відповідно до діючої програми викладання інформатики у 8 класі у розділі «Опрацювання мультимедійних об’єктів» одним з питань розглядається опрацювання об’єктів мультимедіа, а саме: захоплення аудіо й відео, створення аудіо-, відеофрагментів; побудова аудіо- й відеоряду; додавання до кліпу ефектів та налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду.

При наявності ліцензії на операційну систему Windows можна використовувати Кіностудію. Вона є простою у використанні і досить популярною, хоч і працює з обмеженою кількістю форматів. Також для опрацювання відеоданих можна скористатися вільним ПЗ, що підтримує україномовний інтерфейс, OpenShot. Завантажити програму можна з офіційного сайту https://www. openshot.org. На сайті також є посібник користувача OpenShot. Для роботи з аудіоданими доцільно скористатися звуковим редактором з відкритою ліцензією – Audacity. Програма дозволяє записувати звук з мікрофона або іншого джерела; імпортувати звукові дані із файлів різних форматів; редагувати звукові дані; одночасно працювати з багатьма звуковими доріжками; застосовувати різноманітні ефекти; експортувати результати в потрібний формат (WAV, MP3 та ін.). Програма перекладена багатьма мовами, в тому числі й українською, є документація щодо роботи з редактором. Завантажити програму можна з офіційного сайту https://www.audacityteam.org/download/. При виникненні потреби у запису відео з екрана комп’ютера з онлайнтрансляцією на тематичних сервісах у нагоді стане спеціальне програмне забезпечення, одним із якого є кросплатформенний інструмент – OBS Studio (https://studio-obs.ru/). Інструкцію щодо запису першого стріму можна знайти за посиланням https://zapis-ekrana.com/obs-studio.html Для конвертації відеофайлів з одного формату в інший можна скористатися програмою Hand Brake https://handbrake.fr/downloads.php.

При вивченні теми «3D-графіка» пропонуємо скористатися вільним програмним забезпечення з відкритим кодом Blender, яке можна завантажити з офіційного сайту https://www. blender.org . На сайті містяться всі версії програми для різних типів та версій операційних систем, портативна версія Blender, а також посібник для користувачів. Також на Youtubeканалі є відеоролики щодо додавання тривимірних примітивів, їх переміщення, масштабування та обертання; додавання текстових об’єктивів та їх редагування; анімація, переміщення по кадрах тощо.

Також при вивченні цієї теми альтернативою програмі Blender може стати онлайн-сервіс Tinkercad (https://www.tinkercad.com/).

Обов’язковою передумовою успішного виконання вимог програми є практична діяльність учнів на кожному уроці, індивідуальний доступ кожного учня до роботи з персональним комп’ютером (поділ на групи з урахуванням принципу «один учень – один комп'ютер») та підключення комп’ютерного класу до швидкісного Інтернету. Обладнання має відповідати вимогам, викладеним у «Положенні про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів» з урахуванням оновлених нормативів, чинних з 1 січня 2021 року, викладених у документі «Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти» (наказ Міністерства охорони здоров'я України від 25 вересня 2020 року № 2205), технічним специфікаціям НКК кабінету інформатики, НКК (мобільного) та інтерактивного комплексу (інтерактивної дошки, мультимедійного проектора) для загальноосвітніх навчальних закладів. Оскільки обладнання кабінету інформатики (майстерень з технологій) може суттєво відрізнятися від прийнятих стандартів, при обранні змісту навчання зазначене також має обов'язково враховуватися, оскільки для навчання за певним профілем обов'язковою є наявність відповідного програмно-апаратного забезпечення.

При оцінюванні результатів навчання учнів 1-4 класів необхідно керуватися наказом МОН України №813 від 13 липня 2021 року «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти».

Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності проводиться на першому занятті з записом в журналі інструктажів (один раз в навчальний рік). Цільові інструктажі фіксуються в журналі інструктажів за потреби. Інструктажі при проведенні практичних робіт записуються в змісті уроку.

 

 

Додаток

САНІТАРНИЙ РЕГЛАМЕНТ для закладів загальної середньої освіти

Витяг 1

 Вимоги до кабінетів інформатики

20. Навчальні приміщення, призначені для роботи з персональними комп'ютерами, повинні мати природне та штучне освітлення. Штучне освітлення у приміщеннях повинно здійснюватися системою загального освітлення. Норми освітленості на робочих місцях повинні відповідати вимогам: на екрані – не менш 200лк; на клавіатурі, робочому столі учня – не менш 400лк. Забороняється перевищувати рівень освітленості на робочому місці та на екрані ПК більше 600лк.

21. Поверхня підлоги повинна мати антистатичне покриття та бути зручною для вологого прибирання.

22. Для виконання практичної частини навчального заняття дозволено обладнувати кожне робоче місце учня персональним комп'ютером форм–фактора десктоп у такому складі: монітор, системний блок, відокремлена клавіатура, відокремлений маніпулятор типу "миша", стіл, стілець (крісло). Дозволяється використання моніторів (екранів) з діагоналлю не менш 38,1 см (15 дюймів).

Вимоги до комп'ютерного обладнання, яким комплектуються навчальні приміщення, призначені для роботи з персональними комп'ютерами, визначені у Типовому переліку комп'ютерного обладнання для закладів дошкільної, загальної середньої та професійної (професійно–технічної) освіти, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 02 листопада 2017 року N 1440, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 15 січня 2018 року за N 55/31507.

 Допускається співвідношення сторін відеомонітора (екрана) 3:4 та використання сучасних моделей відеомоніторів (екранів) (рідкокристалічний, плазмовий тощо). Відеомонітор (екран) повинен знаходитись на відстані 1,5 діагоналі екрана від очей учня таким чином, щоб його верхня половина знаходилась на рівні очей учня. Ширина і глибина робочої поверхні робочого столу учня повинна забезпечувати виконання учнем операцій в межах зони досяжності – шириною та глибиною не менше 0,50 м.

У разі відсутності можливості обладнання робочих місць учнів персональними комп'ютерами форм-фактора десктоп допускається використання портативних персональних комп'ютерів (ноутбуків) з діагоналлю відеомоніторів (екранів) не менше 35,56 см (14 дюймів) за умови використання відокремленої клавіатури (учнями 1-7 класів) та використання відокремленого маніпулятору типу "миша" (учнями 1-11(12) класів), а також обов'язкового чередування практичної та теоретичної частин навчального заняття.

 Для проведення лабораторних і практичних робіт (дослідження фізичних, хімічних, біологічних явищ та явищ в географічній оболонці), проєктної діяльності, навчальних занять з робототехніки, військово–польових зборів допускається використання учнями 7 – 11(12) класів персонального комп'ютера форм–фактора планшетний ПК з діагоналлю екранів не менше 25,4 см (10 дюймів).

Протягом навчального заняття, після роботи з комп'ютерною технікою обов'язково повинні виконуватися комплекси вправ для профілактики зорової та статичної втоми. Комплекси вправ з рухової активності та комплекс вправ гімнастики для очей наведені у додатку 3 до цього Санітарного регламенту.

23. Забороняється використання у закладах освіти як відеомонітори (екрани) пристрої, сконструйовані на телевізійних електронно–променевих трубках.

24. Проводи чи інші провідники, через які подається електричний струм в комп'ютерній техніці, повинні бути надійно ізольовані й механічно захищені з метою запобігання ураження електричним струмом учасників освітнього процесу.

25. Не дозволяється одночасна робота за одним комп'ютером двох і більше учнів, незалежно від їх віку.

26. Медичними протипоказаннями до занять учнів з персональною комп'ютерною технікою є: аномалія рефракції, некорегована міопія або гіперметропія, некорегована косоокість, епілепсія.

27. Використання друкувальних та (або) копіювальних пристроїв у навчальних приміщеннях дозволяється при відсутності учнів та по завершення навчальних занять. Після використання таких пристроїв приміщення необхідно провітрити.

 

Витяг 2

 Вимоги до організації роботи з технічними засобами навчання

8. При використанні технічних засобів навчання (далі – ТЗН) під час проведення навчального заняття потрібно чергувати види навчальної діяльності. Безперервна тривалість навчальної діяльності з ТЗН упродовж навчального заняття повинна бути: для учнів 1 класів – не більше 10 хвилин; для учнів 2-4 класів – не більше 15 хвилин; для учнів 5-7 класів – не більше 20 хвилин; для учнів 8-9 класів – 20- 25 хвилин; для учнів 10-11(12) класів на 1-й годині занять до 30 хвилин, на 2-й годині занять – 20 хвилин. При здвоєних навчальних заняттях для учнів 10-11(12) класів – не більше 25-30 хвилин на першому навчальному занятті та не більше 15-20 хвилин на другому навчальному занятті.

9. Після занять із застосуванням ТЗН проводяться вправи з рухової активності та вправи гімнастики для очей. Комплекси відповідних вправ наведені у додатку 3 до цього Санітарного регламенту.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь