Острожецька громада
Рівненська область, Дубенський район

Матеріали засідання №4 методичного об’єднання практичних психологів, соціальних педагогів, логопеда

Дата: 20.05.2021 10:49
Кількість переглядів: 610

Інформаційний звіт про організацію  логопедичної роботи

за 2020 - 2021 навчальний рік

 

Намчук Надія Валеріївна,

    логопед Острожецького ліцею імені І.Єремеєва

 

         На початку навчального року було обстежено 229 здобувачів освіти 1- 4 класів, які закріплені за логопедичним пунктом.  В ході діагностики було виявлено і зараховано на логопедичний пункт 38 дітей, які мають різні порушення усного та писемного мовлення (Таблиця 1).

 Обстеження складалося з п'яти напрямків, спрямованих на дослідження:

  • рівня фонематичного слуху та сприймання; 
  • рівня зв'язного мовлення; 
  • словникового запасу;
  • граматичної сторони мовлення; 
  • стану звукової сторони мовлення.

Обстеження усного мовлення молодших школярів дозволяє уявити повну картину мовного порушення, його глибину, визначити точний і повний логопедичний висновок і вибрати оптимальну методику його корекції, спрямовану на попередження вторинних відхилень читання і письма. На кожну дитину, яка відвідує логопедичні заняття, заповнюється мовна картка, що відображає стан усіх сторін мовної діяльності.  Це допомагає в кінці навчального року оцінити ефективність логопедичного супроводу дитини. Проаналізувавши дані обстеження на початку 2020 року були сформовані наступні групи: з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення- 3 та з фонетичним недорозвиненням мовлення- 2. Для дітей з важкими порушеннями мови тричі на тиждень проводилися індивідуально-корекційні заняття.  

Логопедична робота здійснювалася на основі постійного зв`язку з учителями початкової школи та батьками здобувачів освіти.  Систематично проводилися консультації, на яких логопед ознайомлювала батьків з видами мовленнєвих порушень, формами їх прояву, прийомами правильного мовленнєвого виховання в сім'ї, доступними методами корекції, організацією логопедичних занять. Для них проводилися теоретичні та практичні індивідуальні консультації за темами:

- «Взаємозв’язок логопеда та батьків в роботі по закріпленню набутих

    мовленнєвих навичок».

- «Ігрові завдання і вправи з попередження порушень писемного

    мовлення молодших школярів».                                 

-  «Закріплення правильної звуковимови у дітей в домашніх умовах».

-  «Роль батьків у формуванні граматично правильного мовлення

     школярів».

-   «Користь дрібної моторики».

Також  проводилися консультації для дітей та батьків с. Малин, с. Радянське, с. Уїздці, с .Пітушків, с. Ярославичі, які не навчаються в даному  освітньому закладі (постановка та автоматизація звуків).   

 Корекційна робота будувалася поетапно.  Заняття проводилися відповідно до рекомендацій Міністерства освіти України.  З урахуванням особливостей мовленнєвих порушень був складений розклад занять та календарно-тематичне планування. Логопед максимально забезпечувала особистісно-орієнтований підхід до кожної дитини.  Велася систематична корекційна робота, спрямована на корекцію звуковимови,  вдосконалення фонематичного сприймання, навичок звукобуквенного аналізу і синтезу, розвитку зв'язного мовлення, розвитку і вдосконалення психологічних передумов навчання (стійкість уваги, здатність до запам'ятовування, розвиток дрібної моторики, слухової уваги і пам'яті,  пізнавальної активності, навичок контролю і самоконтролю).

   Протягом року проводилося вивчення і аналіз проміжних самостійних, контрольних робіт з метою відстеження динаміки корекційної роботи.

На початку 2020-2021 навчального року було обстежено звуковимову здобувачів освіти шкіл. За результатами обстеження складений банк даних на дітей, які потребують логопедичної допомоги. Заповнені спеціальні мовленнєві картки, в яких відображені всі дані про дітей - логопатів,  характер їх порушень та термін роботи над мовленнєвими вадами.

Групові та підгрупові заняття були спрямовані на розвиток самостійного зв'язного мовлення, довільної пам'яті й уваги, збагачення словникового запасу, розвитку фонематичного слуху, мовного аналізу і синтезу, вдосконалення навичок моторики кисті і пальців рук та рухливості артикуляційного апарату.

Для дітей, які мають важкі порушення мовлення проводяться корекційно- розвиткові заняття.

          З метою підвищення результативності  проводиться робота з батьками:

- батьківські збори;

- консультації для батьків (на протязі навчального року систематично проводяться індивідуальні консультації для батьків, на яких логопед    показує методи індивідуально-корекційної роботи з дитиною);

- бесіди (проводяться ряд бесід для батьків на теми пов`язані з особливостями мовного розвитку, виховання і навчання дітей).

Успішне здійснення корекційно- педагогічної роботи можливо тільки при злагодженій співпраці вчителя-логопеда з педагогами.

На початку навчального року Наумчук Н. В. ознайомила вчителів з результатами обстеження, провела спільне обговорення шляхів реалізації поставлених завдань над корекційним процесом дітей з мовними порушеннями. На протязі всього навчального процесу вникала в усі тонкощі шкільної програми з української мови та читання з метою зробити корекційну роботу доступною для дітей, виробити для них єдині вимоги з боку вчителя і логопеда.

Підготовлені та проведені консультації за темами: «Індивідуальні особливості мовлення дітей», «Розвиток слухового сприймання у дітей шкільного віку», «Основні напрямки корекційно-розвиткової роботи з дітьми із особливими потребами», «Корекційні вправи на розвиток пам’яті та уваги», «Про своєчасне направлення дітей до конкретних спеціалістів (психіатр, невропатолог, лор, окуліст)», «Мовлення майбутнього школяра».

Протягом року логопед відвідувала уроки та заняття з метою організації єдиного мовного режиму для дітей з вадами мовлення, брала участь в роботі шкільного психолого-медико-педагогічного консиліуму.

Головною формою взаємодії з батьками є батьківські збори, які проводяться згідно річного плану роботи. На зборах логопед знайомить батьків з нормативними документами, програмами, з досягненнями дітей та труднощами у корекційному процесі. Систематично проводяться індивідуальні консультації, в ході яких батькам надаються індивідуальні поради щодо покращення мови та розвитку пізнавальних процесів дитини ; анкетування батьків, яке дозволяє уточнити стан їхньої зацікавленості у розвитку дитини, визначити їх потреби, з`ясувати чи задоволені вони корекційним процесом.

         Протягом навчального року діти вели домашні логопедичні зошити, які потрібні для індивідуальної роботи. Вони допомагають батькам закріпити набуті дитиною мовні навички та вміння, а логопеду здійснити аналіз розвитку кожної дитини і налагодити тісний взаємозв`язок між учасниками корекційного процесу.

Згідно із складеним на початку навчального року планом, проводилась робота над забезпеченням логопедичного кабінету методичною та корекційною літературою, дидактичними посібниками за всіма розділами плану. При підготовці до проведення консультацій та бесід з батьками та вчителями здійснювалося знайомство з інноваційними технологіями. При підготовці до індивідуальних і підгрупових занять були розроблені конспекти уроків.

 Робота за цей період була активною і продуктивною, що підтверджується результатами заключної діагностики. За всіма напрямками велася клопітка робота, була надана значна допомога дітям і батькам.

Для підвищення свого теоретичного і практичного рівня Наумчук Н.В. вивчала літературу про використання новітніх методик з розвитку мовлення та її вплив на розвиток дитини . Логопед підвищувала якість та ефективність корекційної роботи за рахунок реалізації та розкриття потенційних можливостей дітей, які зараховані до логопедичних груп. Успішно освоїла курси підвищення кваліфікації за тематичним напрямком  «Створення інклюзивного освітнього середовища та особливості інклюзивного навчання». Брала участь в дистанційних онлайн- курсах: «Дистанційні та змішані формати навчання в школі», «Здоров’язбережувальні технології в освіті дітей з порушеннями інтелектуального розвитку».

Продовжила роботу над проблемною темою: «Формування та розвиток ключових компетентностей в здобувачів освіти з порушеннями мовлення шляхом застосування інтерактивних технологій».

    У наступному році планується  підвищувати рівень методичної, професійної та соціальної компетентності логопеда, що сприятиме забезпеченню успішної соціалізації, збереженню й укріпленню здоров`я, захисту прав дитини з особливими потребами. Обстежити усне та писемне мовлення здобувачів освіти шкіл (2020- 2021 рік). Укомплектувати групи та підгрупи для логопедичних занять (вересень 2020 року). Проводити спільну роботу з батьками, вчителями, практичним психологом, адміністрацією шкіл, щодо корекції мовленнєвих недоліків у дітей (протягом року). Пропагувати логопедичні заняття (протягом року).

 

Звіт

про організацію логопедичної роботи на логопедичному пункті 

за 2020-2021 навчальний рік.

 

Таблиця 1

 Результати профілактичних оглядів

 

К-сть

початко-вих

класів

Всього дітей в них

К-сть

дітей обстеже-но

К-сть дітей, що потреб.

логопед.

допомоги.

З них отрим.

консуль-тації

Зарах.

на

логопед.

пункт

Огля-нуті

на ІРЦ

Направ.

в

спец.

школи

14

229

229

103

   103

    38

  11

     -

 

Таблиця 2

 Навчально – корекційна робота

 

Кількість дітей взятих на облік

Кількість сформованих груп

За вадами мови

Всього дітей

Виправлено

та покращено

Залишено на наступний рік

Без змін

 

67

 

 

5

3 - ФФНМ;

2- ФНМ

 

38

 

24

 

14

-

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь