Острожецька громада
Рівненська область, Дубенський район

Матеріали засідання №2 методичного об’єднання вчителів 1,4 класів Острожецької сільської ради «Інтегрований урок – шлях до цілісного сприйняття учнями навколишнього світу»

Дата: 17.11.2020 11:11
Кількість переглядів: 9153

Інтегровані уроки як один із методів розвитку творчих здібностей

учнів початкових класів

                                                Завадська Алла Петрівна 

                                                вчитель початкових класів

                                                Борбинської  ЗОШ І-ІІІ ст.

 

Нікому не можна дати освіту на засадах якоїсь окремої науки незалежно від інших наук

 

Однією з найважливіших проблем сучасної освіти, на мій погляд, являється помітне зниження зацікавленості учнів до навчання. Оновлення змісту освіти у 21 столітті вимагає розв’язання складної проблеми, як перетворити гігантський масив знань в індивідуальне надбання та знаряддя кожної особистості. Адже світ “інформаційного вибуху”, який формує нові взаємовідносини між дитиною і знаннями, стає все складнішим, тому молодь потребує вміння розв’язувати складні проблеми, критично ставитися до обставин, порівнювати альтернативні точки зору та приймати зважені рішення.  Отже, головним завданням освіти є підготовка молоді до сучасного життя, тобто формування в неї необхідних компетентностей, а одним із засобів їх формування  є інтеграція навчальних дисциплін. Інтеграція може вирішити основні суперечності освіти – протиріччя між безмежністю знань і обмеженими людськими ресурсами.

Я. А. Коменський акцентував увагу на необхідності «завжди і всюди брати разом те, що повязано одне з одним». Необхідність інтегрованого підходу до організації навчально-виховного процесу великий дидакт пояснював таким чином: «Всі знання виростають з одного коріння- навколишньої дійсності, мають між собою зв’язки, а тому повинні вивчатися у зв’язках».

Інтеграція здатна вирішити чисельні проблеми освітянської системи. Звичайно, система інтегрованого навчання ще недостатньо опрацьована, а тому неоднозначно сприймається багатьма педагогами. Її повне теоретичне обґрунтування та запровадження у практику навчання – справа майбутнього. Але вже сьогодні є очевидним, що інтегроване навчання як ніяке інше закладає нові умови діяльності вчителів та учнів, є діючою моделлю активізації інтелектуальної діяльності та розвиваючих прийомів навчання. Інтеграція зобов’язує до використання різноманітних форм викладання, що має великий вплив на ефективність сприйняття учнями навчального матеріалу, вона стає для всіх її учасників – вчителів, і учнів, і батьків, і адміністрації - школою співпраці та взаємодії, що допомагає разом просуватися до спільної мети. Сучасна педагогічна наука вважає інтеграцію одним з головних дидактичних принципів.

Інтеграційні процеси у професійній освіті останніми роками посідають щораз важливіше місце, оскільки вони спрямовані на реалізацію нових освітніх ідеалів – формування цілісної системи знань і вмінь особистості, розвиток їх творчих здібностей та потенційних можливостей.

Ідея інтегрованого навчання актуальна, оскільки з її успішною методичною реалізацією передбачається досягнення мети якісної освіти, тобто освіти конкурентноздатної, спроможної забезпечити кожній людині самостійно досягти тієї чи іншої життєвої цілі, творчо самостверджуватися в різних соціальних сферах.

Інтеграція вважається необхідним дидактичним засобом, за допомогою якого можливо створити в учнів цілісну картину світу. Через інтеграцію здійснюється особистісно зорієнтований підхід до навчання, тому що учень сам у змозі обирати «опорні» знання з різних предметів з максимальною орієнтацією на суб’єктивний досвід, що склався в нього під впливом як попереднього навчання, так і більш широкої взаємодії з навколишньою дійсністю.

Впровадження інтеграції в навчальний процес актуальне, тому що дає змогу:

 • “спресувати” споріднений матеріал кількох предметів навколо однієї теми, усувати дублювання у вивченні ряду питань;
 • ущільнити знання, тобто реконструювати фрагмент знань таким чином, засвоєння якого вимагає менше часу, проте породжує еквівалентні загально навчальні та технологічні уміння;

- опанувати з учнями значний за обсягом навчальний матеріал, досягти                 цілісності знань;

- залучати учнів до процесу здобуття знань;

- формувати творчу особистість учня, його здібності;

- дати можливість учням застосовувати набуті знання з різних навчальних   предметів у професійній діяльності.

Проблема інтеграції навчання і виховання важлива і сучасна як для теорії так і для практики. Її актуальність зумовлена змінами у сфері науки, виробництва, новими соціальними запитами.

В чому полягає інтегративний підхід до навчання? Як сказано в «Енциклопедії освіти» «інтегративний підхід в освіті веде до інтеграції її змісту, тобто доцільного об’єднання його елементів у цілісність». Суть інтегрованого навчання полягає в тому, що це така будова навчального курсу, в якому:

 • окремі розділи тісно поєднані;
 • можливості такого поєднання використовують максимально.

Слід пам’ятати, що інтеграція – це не поєднання, а взаємопроникнення двох або більше предметів. Це не просто поєднання частин, а обєднання їх у єдине ціле на основі спільного підходу. Інтегрований урок (від лат.integеr -повний, цілісний), тобто органічне поєднання в уроці відомостей інших навчальних предметів навколо однієї теми, що сприяє інформаційному збагаченню сприйняття, мислення і почуттів учнів за рахунок залучення цікавого матеріалу, що також дає змогу з різних сторін пізнати якесь явище, поняття, досягти цілісності знань. Інтегровані уроки в початковій школі дають можливість учням досягнути усвідомленої потреби в міркуванні та висловлюванні своїх думок, вносити у звичайну систему уроків новизну, змінювати суворі кордони предметного викладання, що допомагає дітям сприймати важливі поняття через призму доступного, цікавого та зрозумілого.

 

Метою інтегрованого навчання є:

- формування в учнів цілісного уявлення про навколишній світ, системи     знань і вмінь;

- досягнення якісної, конкурентоздатної освіти;

- створення оптимальних умов для розвитку мислення учнів в процесі вивчення загальноосвітніх предметів і предметів професійно - теоретичного циклу;

- активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках;

- ефективна реалізація розвивально-виховних функцій навчання.

Інтегровані уроки можуть поділятися залежно від:

• навчальних предметів, що інтегруються:

– урок рідної мови і мовлення з образотворчим мистецтвом;

– урок рідної мови і мовлення з ознайомленням з навколишнім світом (природознавством);

– урок рідної мови і мовлення з художньою працею;

– урок рідної мови і мовлення з народознавством тощо;

• визначення мети уроку:

– урок з автономними цілями;

– урок з домінуючими та супровідними цілями;

• місця проведення уроку:

– уроки, що проводяться у класній кімнаті;

– поза класом:

– урок у залі, музеї, на виставці; урок творчості серед природи;

– комплексна форма (класна у поєднанні з позакласною);

• тривалості уроку:

– академічний урок;

– спарений (два-три 45- чи 30-хвилинних уроки);

• кількості інтегрованих уроків:

– подвоєні (інтегрування змісту двох навчальних предметів);

– потроєні (інтегрування змісту трьох навчальних предметів).

  Розробки для своїх інтегрованих уроків  я знаходжу в фаховій літературі. Вивчення значної кількості інтегрованих уроків, їх трансформування та власний досвід їх проведення дозволяють мені  зробити висновок про наявність певної структури такого уроку.

   Перший етап проведення інтегрованого уроку – організаційний.  Другий – ознайомлення з темою та метою. На третьому етапі під час актуалізації опорних знань учнів важливою є вступна бесіда, характерна особливість якої – актуалізація знань з усіх інтегрованих предметів. Час її проведення має бути не більше ніж 8-10 хвилин. Підготовка цього етапу уроку ,на мою думку,потребує від класовода особливої уваги: бесіду намагаюсь створити змістовною, лаконічною, чіткою. Якщо уроки з різних предметів за однією темою проводяться окремо, час вступної бесіди продовжую вдвічі (втричі) довше. Саме тому я переконана , що об'єднання змісту навчальних дисциплін значно скорочує час на їх опанування і забезпечує різнобічне сприймання предметів чи явищ, що є безперечною перевагою інтеграції. Наступні етапи інтегрованого уроку можуть проводитися по-різному, залежно від теми й мети конкретного уроку.

  Серед різних форм проведення інтегрованих уроків найбільш зручною я вважаю саме бесіду. Вона може відбуватися між учителем та учнями, які розглядають певну проблему чи явище, поступово з'ясовують його суть і закономірності. Учні мимоволі стають учасниками бесіди: наводять нові факти з життя, запитують про незрозуміле, допомагають у розв'язанні проблеми. У вигляді діалогу розглядається значна кількість прикладів. Учитель розкриває певну частину теми. Розпочинається дискусія, в ході якої знаходять істину.

  Тут робить припущення і обґрунтовує свою думку не лише вчитель, але й учні. Деякі з них бувають надто фантастичні за змістом. Це творчість знаходження істини в дискусії. Потім розглядаються і обговорюються різні питання і проблеми, що дозволяють людині пізнати світ. Інтегровані уроки, які проводять у відповідних кабінетах, дають можливість учням більш глибоко зрозуміти практичне застосування вивченого.

  Я вважаю,що використання інтегрованих уроків приносить користь не лише учням, а й самому вчителеві. Спілкуючись з дітьми, педагог і сам іноді відкриває нові факти, іноді більш глибоко задумується над явищами, на які раніше майже не звертав уваги. Участь у підготовці та проведенні таких уроків збільшує об’єм знань, дає можливість відчути інтеграцію між науками, жодна з яких не може існувати відокремлено від інших знань.

Уроки з елементами інтеграції змісту двох чи більше предметів , на мою думку, виражають міжпредметну інтеграцію (читання і письма; читання і природо-знавства; природознавства і рідної мови (зв'язне мовлення); математики і трудового навчання (конструювання) та ін.) Внаслідок такого підходу до навчання учні отримують цілісну картину світу в аспекті змісту вертикальної теми. Точка дотику різних навчальних предметів має важливе моральне значення, допомагає формуванню світогляду учня, його ставленню до навколишнього світу, природи, суспільства, самого себе. Діти вчаться бачити гармонію кольорів, ліній, безпосередньо торкаючись предмета вивчення, у них пробуджується любов та інтерес до краси навколишнього світу. Вчитель на свій розсуд може використовувати на уроці твори живопису, літератури, музики, що сприяє зняттю напруженості, перевантаженості, стомлюваності за рахунок переходу на різні види діяльності.

   Готуючись до уроку, я , як правило, намагаюсь старанно продумувати зміст навчальних завдань і використовую  різні прийоми їх подачі, щоб забезпечити кожному учневі радість першовідкривача, яка є могутнім стимулом для активізації не лише мислення, а й усієї особистості школяра.

Я переконана, що можливості для інтеграції навчального змісту і проведення інтегрованих уроків досить широкі. Усе залежить від уміння вчителя синтезувати матеріали, справді органічно пов'язані між собою, і вміння провести інтегрований урок без перевантаження дітей враженнями, щоб він підпорядковувався головній меті, а не був безладною мозаїкою окремих картин. Тому, на мою думку, слід спочатку проаналізувати календарне планування, зіставити матеріал різних предметів, визначити теми, близькі за змістом або метою використання.

Звичайно, слід враховувати те, що до проведення інтегрованих уроків готуватися треба не лише вчителеві, а й учням. Для цього я дітям пропоную диференційовані завдання. Одні учні за планом, наданим учителем, добирають додаткову інформацію, інші працюють з тематичними словниками. Деякі учні вчать вірші, готують інсценізації уривків з художніх творів. Перед проведенням уроку я ставлю собі на меті перевірити готовність кожного учня.

  Здебільшого інтегровані уроки проводить один вчитель, але в деяких випадках це можуть робити і два викладачі. Кількість годин, відведених на інтегрований урок, залежить від майстерності вчителя та підготовки учнів. Загалом урок може тривати одну годину або дві.

Основна засада, на якій грунтується загальна орієнтація навчальної роботи – скерованість на розвиток особистості. Це означає, що центром

педагогічних проблематик є не школа як навчальний заклад, не навчальні програми і навіть не вчитель, а учень. Система навчальної та виховної роботи спрямовується на те, щоб виявити буттєвий потенціал особистості учня, створити сприятливі умови для його розгортання в школі та подальшому самостійному житті.

   Скерованість нинішньої освітньої системи на розвиток особистості має передбачати повагу до індивідуальної самобутності кожної дитини. Адже

життя кожної з них неповторне й самоцінне. Не відмінне від мого, - каже мудрий учитель, - а інакше. Ознака інакшості, натомість примірки до себе

та поділу на «хороших» і «поганих» дітей, стає засадою для створення і використання вчителем особистісно орієнтованих освітніх технологій.

Постає проблема організації педагогічного впливу на особистість.

Для молодшого школяра характерна сила актуальних потреб, загострена сприйнятливість навколишнього, прагнення пізнати реальний мінливий світ.

   Працюючи над методикою проведення інтегрованих уроків та вивчаючи передовий педдосвід,я зробила висновки про те, що інтегровані уроки мають великі можливості для розвитку творчої особистості, забезпечуючи розвиток у дітей творчого мислення, формування наукового світогляду, розвиток пізнавального інтересу, бажання до самостійного здобуття знань. Учні на інтегрованих уроках активно включаються у діяльність, стають співробітниками вчителя, беруть участь у розв’язанні нових для себе пізнавальних і практичних задач.

  Така робота переконливо доводить, що інтеграція навчальних предметів дає змогу кожному учневі розвивати свої здібності, опановувати програму в доступному йому темпі, підвищує мотивацію дітей до сприйняття нових знань та закріплення попередніх.

Переваги інтегрованого навчання:

- інтеграція пожвавлює навчальний процес;

- економить навчальний час;

- позбавляє від перевтоми.

Інтегровані уроки можна здійснювати між різними навчальними дисциплінами, навіть такими, які, на перший погляд, здаються несумісними. На інтегрованих уроках формуються наступні компетенції:

- ціннісно-смислові (розуміння мети уроку, важливості вивчення теми);

- загальнокультурні (культура мовлення, почуття патріотизму, історичні   дані про рідне місто);

- інформаційні (робота з компютером, вміння самостійно підбирати необхідний матеріал);

- комунікативні (вміння працювати в групах, вислуховувати, спілкуватися, лояльно відноситися до людей з іншою точкою зору).

Інтегровані уроки бувають цілісні і фрагментарні. Але частіше можуть проводитися фрагментарні інтегровані уроки, що пояснюється повністю обєктивними причинами:

 • неспівпаданням загальних навчальних тем з різних навчальних предметів за часом вивчення;
 • неможливість провести цілий урок інтегрованим, тому що на цьому уроці необхідно проходити і інший програмний матеріал, який не може бути інтегрованим з цим предметом.                           

Ми практикуємо проведення бінарних уроків (від лат. binaries - подвійний) – тобто такий різновид інтегрованого уроку, що органічно поєднує вивчення двох предметів, Звичайно, проведення бінарних уроків потребує серйозної підготовки, поєднаної з подоланням таких труднощів:

 • не завжди теми в програмах навчальних предметів, які варто інтегрувати, сформульовано однаково;
 • часто уроки, які можна інтегрувати відповідно до вимог програми, мають проходити з великим проміжком часу, а це ж вимагає вносити корективи до навчального плану.

Залежно від дидактичної мети інтегровані уроки поділяють на:

 • уроки вивчення нового матеріалу;
 • уроки систематизації та узагальнення знань;
 • комбіновані уроки.

Структура інтегрованих уроків може бути різною. Це залежить від мети,  завдань, змісту уроків, способів діяльності. Наприклад:

 • вступ (формулюється мета, завдання уроку, аналізуються опорні знання);
 • основна частина (розкривається зміст навчального матеріалу);
 • завершальна частина (підведення підсумків, оцінювання роботи учнів, повідомлення домашнього завдання).

Для ефективного проведення інтегрованих уроків необхідні наступні умови:

 • правильне визначення обєкту вивчення, ретельний відбір змісту уроку;
 • високі професійні якості педагогів, що забезпечать творчу співпрацю   вчителя і учнів при підготовці уроку;
 • включення самоосвіти учнів в навчальний процес;
 • використання методів проблемного навчання, активізація розумової діяльності на всіх етапах уроку;
 • продумане поєднання індивідуальних і групових форм роботи;
 • обовязкове врахування вікових психологічних особливостей учнів.

Застосовуючи в навчально - виховному процесі інтеграцію наукових знань, можна досягти таких результатів:

 • знання учнів набувають системності;
 • уміння стають узагальнюючими, сприяючи комплексному  застосуванню знань, їхньому синтезу, перенесенню ідей та методів з     однієї галузі науки до іншої, що, по суті, покладено в основу творчого    підходу до наукової діяльності людини в сучасних умовах;
 • посилюються світогляд на направленість пізнавальних інтересів учнів;
 • більш ефективно формуються переконання, досягається всебічний     розвиток особистості;
 • інтегровані уроки сприяють інтенсифікації, оптимізації  навчальної   і    педагогічної діяльності.

Все це сприяє підвищенню якості знань учнів.

 

                  Список використаних джерел

1. Браже Т.Г./ Інтеграція предметів у   школі./ Т.Г.Браже //Література в школі./ (1996. No 5. ст. 150-154.)

2.  Гончаренко С.У., Козловська І.М. /Теоретичні основи дидактичної інтеграції/ ,С.У. Гончаренко, І.М. Козловська / Педагогіка і психологія./ 1997.

3.  Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття). К.: Райдуга, 1994. 62 с.

4.  Іванчук М.Г. /Основи технології інтегрованого навчання в початковій школі: навч. метод. Посібник/ М.Г.Іванчук. –Чернівці: Рута, 2001.-120 с.

5. Савченко О.Я. /Сучасний урок у початкових класах / О.Я.Савченко. -К.: «Магістр -8», 1997. –256 с.7.С т у п а р и к Б. М. /Національна школа: витоки, становлення/ Б.М.Ступарик.–К.: ІЗМН, 1998. –336 с

6. Закон України про освіту.

7. Державий стандарт початкової загальної освіти.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь