A A A K K K
для людей із порушенням зору
Острожецька громада
Рівненська область, Дубенський район

Матеріали іструктивно-методичної наради вчителів природничого циклу

Дата: 06.10.2020 15:28
Кількість переглядів: 233

ВИСТУП. МЕТОДИЧНІ  РЕКОМЕНДАЦІЇ  ЩОДО  ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТІВ ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ В 2020 – 2021 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Давидюк Тетяна Павлівна , керівник м.о

Природознавство у 2020/2021 навчальному році вивчення природознавства здійснюватиметься за навчальною програмою, укладено відповіднодоДержавного стандарту базової повної загальної середньої освіти (ПостановаКабінетуМіністрівУкраїнивід 23.11.2011 № 1392), положень концепції Нової української школи (розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р). Програму з природознавства затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 та розміщено на сайті Міністерства освіти і науки України (https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya osvita/navchalniprogrami/navchalni-programi-5-9-klas) в рубриці «Загальна середня освіта. Освітні програми. Навчальні програми для 5 – 9 класів». Чинними також залишаються методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу з природознавства на 2019/2020 навчальний рік (http://roippo.org.ua/upload/iblock/d76/metodichn_-rekomendats_-2019-_-2020- _1_.pdf), розміщені на сайті Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти за посиланням. Просимо врахувати, що кількість проєктів зменшено до трьох. Ключові зміни щодо вивчення природознавства розміщено на сайті Міністерства освіти та науки за покликанням https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9- klas/klyuchovi-zmini-v-onovlenix-navchalnix-programax-5-9-klasiv.pdf.

 

Біологія та екологія у 2020/2021 навчальному році вивчення біологіїв 5–9 класах здійснюватиметься за навчальними програми, укладеними відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392), положень Концепції Нової української школи (розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р). Програми затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 та розміщені на сайті Міністерства освіти і науки України (https://mon.gov.ua/ua) у рубриці «Освітні програми. Навчальні програми для 5–9 класів». Вивчення біології та екології у 10–11 класах здійснюватиметься за програмами: - Біологія та екологія.10–11 класи. Рівень стандарту. Програму розроблено на основі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392), Концепції екологічної освіти України (затверджено рішенням колегії МОН України від 20.12.2001 №13/6-19) та відповідно до положень Концепції Нової української школи (розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р); - Біологія та екологія. 10–11класи. Профільний рівень. Програму розроблено на основі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392) з урахуванням змісту кваліфікаційних рівнів згідно з Національною рамкою кваліфікацій (Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1341), Концепцією екологічної освіти України (затвердженою Рішенням Колегії МОН України від 20.12.01 № 13/6-19) та відповідно до положень Концепції Нової української школи (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988).

 Програми затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407 та розміщені на сайті Міністерства освіти і науки України (https://mon.gov.ua/ua) у рубриці «Освітні програми. Навчальні програми для 10– 11 класів».

 

Природознавство, біологія та екологія Під час проведення занять особливої уваги потребує дотримання  правил безпеки життєдіяльності. Звертаємо увагу на обов’язкове виконання вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 22.11.2017 № 1514 року «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2017 № 1512/31380. Звертаємо увагу, що на сайті Інституту модернізації змісту освіти розміщено рекомендації щодо реалізації наскрізних змістових ліній (https://imzo.gov.ua/osvita/zagalno-serednya-osvita-2/navchalni-prohramy-5-9-klasynaskrizni-zmistovi-liniji/) та перелік рекомендованих навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників для використання в освітньому процесі (https://imzo.gov.ua/pidruchniki/pereliki/). Використання інформаційно-цифрових ресурсів розширить дидактичні можливості освітнього процесу, дозволить  ефективно вирішити проблему візуалізації навчального матеріалу, дасть можливість здобувачам освіти здійснювати самостійну навчально-дослідну діяльність.

 

Географія  у 6–9 класах вивчатиметься за навчальною програмою, що укладена відповідно до Державного стандарту базової іповної загальної середньої освіти, оновлена відповідно до положень Концепції Нової української школи та завдань реформування школи у зв’язку із упровадженням компетентнісного підходу. Удосконалена навчальна програма затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804 та розміщена на офіційному вебсайті МОН України (доступ за покликанням: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalniprogrami/navchalni-programi-5-9-klas). Із вересня 2020 року учні 10–11 класів вивчатимуть географію на рівні стандарту (52 години, 1,5 год на тиждень – 10 клас; 35 годин, 1 год на тиждень – 11 клас) та на профільному рівні (175 годин, 5 год на тиждень) за навчальними програмами, затвердженими наказом МОН України від 23.10.2017 № 1407 (доступ за покликанням: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalnaserednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv). На основі навчальної програми з географії вчитель складає календарнотематичне планування з урахуванням навчальних можливостей учнів класу. Календарно-тематичне та поурочне планування здійснюється вчителем у довільній формі, зорема з використанням друкованих чи електронних джерел.

Учитель може на власний розсуд змінити розподіл годин між темами і розділами та використати години резервного часу. Оскільки завершення 2019/2020 навчального року відбувалося в умовах дистанційного навчання, під час календарно-тематичного планування пропонуємо збільшити тривалість проведення повторення, узагальнення і систематизації вивченого за попередній рік. Упродовж першого-другого тижнів очного навчання необхідно провести діагностувальні (без бального оцінювання) роботи з метою виявлення навченості учнів та їх готовності до подальшого усвідомленого опанування програмового матеріалу.

      Для організації дистанційного навчання в цей період пропонуємо скористатися методичними рекомендаціями, поданими у листах МОН України від 23.03.2020 № 1/9-173 та від 16.04.2020 № 1/9-213, а також методичними рекомендаціями «Організація дистанційного навчання в школі» (упоряд. І. Коберник), розробленими за підтримки МОН України (доступ за покликанням: https://cutt.ly/MynTayc). Із метою забезпечення повноцінного освітнього процесу дистанційного навчання рекомендуємо застосовувати онлайн-інструменти, використовуючи сучасні електронні ресурси, як-от: ZOOM, Viber, Skype, безкоштовні платформи Google Classroom, Moodle, Microsoft Teams тощо. Використання мультимедійних ресурсів є  особливо важливим з огляду на запровадження у зв’язку з пандемією дистанційного навчання. Ще одним із трендів розвитку освіти в майбутньому може стати змішане (гібридне) навчання. Таке навчання може здійснюватися асинхронно, коли частина матеріалу дається учням для самостійного опрацювання, а інша частина – вивчається з усіма учнями синхронно, зокрема очно чи дистанційно. Такий підхід дозволяє отримати гнучкий графік для груп учнів із різними рівнями навчальних досягнень та з різними потребами, сприяє індивідуалізації навчання, зростанню ефективності й поліпшенню доступності навчання. Однією з моделей змішаного навчання може бути «Перевернутий клас». Ця модель добре підходить для школи й поєднує індивідуальне онлайн-навчання та навчання разом у класі .

Видами оцінювання навчальних досягнень учнів є: поточне, тематичне, семестрове, річне оцінювання та державна підсумкова атестація (ДПА).    

   Фронтальні та індивідуальні види контролю в умовах карантину проводяться з урахуванням матеріально-технічних можливостей закладу освіти, а також учителя географії, зокрема педагог на свій розсуд може визначати вид та зміст завдань.

    В освітньому процесі заклади загальної середньої освіти можуть використовувати лише навчальну літературу, що має гриф МОН України або висновок «Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах» відповідною комісією Науково-методичної ради МОНУ. Перелік навчальної літератури постійно оновлюється і доступний на вебсайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (доступ за покликанням: https://imzo.gov.ua/pidruchniki/pereliki/). Також інформуємо, що на означеному вище сайті в розділі «Електронна бібліотека», крім електронних версій підручників з географії (доступ за покликанням: https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/), розміщено науково-популярне видання серії «Шкільна бібліотека» «Унікальні сторінки географії. Визначні географічні відкриття: посібник для 5 – 6 класів закладів загальної середньої освіти (авт. Гільберг Т. Г., Лис Ю. В., Совенко В. В.) (доступ за покликанням: https://lib.imzo.gov.ua/posbniki-ser-shklna-bbloteka/unkalnstornki-geograf-viznachn-geografchn-vdkrittya-posbnik-ser-shklna-bbloteka-dlya-5- 6-klasv-zakladv-zagalno-seredno-osvti-avt-glberg-t-g-lis-yu-v-sovenko-v-v/).


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь